Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
9. mája 2016 VyhláseniaŠtátna správa od PRservis.skSITA Diskusia()

MPRV: Stanovisko k Výročnej správe o činnosti ŠL TANAPu za rok 2015

BRATISLAVA 9. mája –

Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k výročnej správe Štátnych lesov Tatranského národného parku Tatranská Lomnica za rok 2015

Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica (ďalej len „ŠL TANAPu“) boli zriadené Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky dňa 1. januára 1995 ako príspevková organizácia s cieľom starať sa o lesné ekosystémy v oblasti národných parkov – Tatranského národného parku (TANAP) a Pieninského národného parku (PIENAP), o drobné vodné toky a plesá najmä z hľadiska protipovodňovej ochrany, o zarybňovanie vodných tokov pôvodnými druhmi, o zachovanie biologickej diverzity živočíchov existujúcich na území národných parkov (najmä kamzičej zvere, svišťov, génovej základne pre zachovanie jeleňa lesného karpatského). ŠL TANAPu uskutočňujú aktivity zamerané na informovanie návštevníkov národných parkov (práca s verejnosťou), na prevenciu bezpečnosti návštevníkov prostredníctvom Strediska terénnej služby a na zabezpečenie prác celospoločenského významu. Okrem úloh v spomínaných oblastiach sa ŠL TANAPu sa zameriavajú na odstraňovanie následkov vetrovej kalamity z 19. novembra 2004 a na následnú revitalizáciu poškodených lesných porastov podľa Projektu revitalizácie lesných ekosystémov na území Vysokých Tatier postihnutom vetrovou kalamitou dňa 19.11.2004 a Projektu ochrany lesa na území TANAPu po vetrovej kalamite zo dňa 19.11. 2004.

Na rok 2015 uzatvorilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (ďalej len „MPRV SR“) s príspevkovou organizáciou ŠL TANAPu kontrakt č. 358/2014-710/MPRV SR (ďalej len „kontrakt“), ktorého predmetom bolo plnenie úloh vychádzajúcich zo zriaďovacej listiny č. 3610/187/1994-100 a jej dodatkov. Príspevok zo štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“) poskytnutý prostredníctvom kontraktu a dodatkov č.1, č.2 ku kontraktu (ďalej len „dodatky“) bol v celkovej výške 912 823,- EUR. Rozpočtové prostriedky boli použité na financovanie úloh špecifikovaných v kontrakte a dodatkoch. Čerpanie bežného transferu sa k 31.12.2015 realizovalo vo výške 885 958,-. Zostatok prostriedkov poskytnutých v roku 2015 vo výške 26 865,- EUR bol použitý k termínu 31.03. 2016 v súlade s § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Kapitálový transfer organizácii nebol poskytnutý.

Úlohy vyplývajúce z kontraktu a jeho dodatkov boli splnené. Na zabezpečenie prác celospoločenského významu, zamerané na údržbu komunikácií v národnom parku, ochranu a estetiku prírody, starostlivosť o vodné toky a plesá, starostlivosť o živočíšstvo, šport, turistiku a táboriská boli vynaložené finančné prostriedky v objeme 757 048,- EUR (úplné vlastné náklady, ďalej len „ÚVN“), z toho príspevok zo ŠR predstavoval 458 352,- EUR. Na výskum a monitoring stavu lesa a prírody boli použité prostriedky v objeme 379 347,- EUR (ÚVN), z toho príspevok zo ŠR predstavoval 242 460,- EUR. Na ekologickú výchovu a propagáciu boli čerpané prostriedky vo výške 231 864,- (ÚVN), z toho príspevok zo ŠR predstavoval 153 900,- EUR.
V zmysle bodu 4. článku VI. kontraktu môže príspevková organizácia v prípade potreby presunúť náklady v rámci jednotlivých kapitol v rozsahu do 30 % bez súhlasu zriaďovateľa. Uvedená podmienka bola zo strany ŠL TANAPu dodržaná.
Celkové tržby a výnosy predstavovali objem 7 348 582,- EUR a celkové náklady boli vo výške 7 344 734,- EUR. Rozpočet na rok 2015 bol plánovaný s vyrovnaným výsledkom hospodárenia. Skutočný výsledok hospodárenia za rok 2015 predstavuje zisk vo výške 3 848,- EUR. Podiel tržieb a nákladov v zmysle § 21 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy predstavuje 46,04 %, ukazovateľ nebol prekročený.
Priemerný evidenčný počet zamestnancov ŠL TANAPu vo fyzických osobách za rok 2015 bol 154 zamestnancov. Z toho v kategórii THZ 117 a v kategórii R 37 pracovníkov.
V priebehu roka 2015 bol ukončený pracovný pomer s 13 zamestnancami. Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách so ZPS za rok 2015 bol 7 osôb.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k predloženej Výročnej správe ŠL TANAPu za rok 2015 nemá pripomienky a odporúča ju predložiť na prerokovanie v rámci verejného odpočtu.

Ing. Ctibor Határ
generálny riaditeľ

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

jb;dn

K téme

Odborníci podporujú väčšiu dostupnosť liekov proti parazitom Problémy nám v lete môžu spôsobiť surové, ale aj pripálené jedlá

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Štátna správa

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.