Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
10. mája 2016 VyhláseniaŠtátna správa od PRservis.skSITA Diskusia()

MPRV: Stanovisko k Výročnej správe PI SR Nitra za rok 2015

BRATISLAVA 10. mája –

Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky k Výročnej správe Plemenárskej inšpekcie Slovenskej republiky Nitra za rok 2015

Plemenárska inšpekcia Slovenskej republiky (ďalej len „PI SR“) je rozpočtovou organizáciou, ktorá v zmysle zriaďovacej listiny vykonáva štátny plemenársky dozor na úseku šľachtenia plemenitby hospodárskych zvierat v rozsahu vymedzenom zákonom č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o šľachtení a plemenitbe“) a Štatútu PI SR schváleného Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republike (ďalej len „MPRV SR“).

Cieľom a merateľným ukazovateľom PI SR bol pre rok 2015 stanovený strednodobý cieľ zabezpečiť plemenárskymi kontrolami v Slovenskej republike zníženie nepovolenej plemenitby u hospodárskych zvierat (ďalej len „HZ“) minimálne pod úroveň 17 %. Druhým merateľným ukazovateľom na základe schváleného ,,Plánu inšpekčnej činnosti PI SR na rok 2015“ bol plánovaný počet vykonaných kontrol v počte 450 kontrol.

Vo výročnej správe sa konštatuje, že v roku 2015 bolo vykonaných 453 inšpekčných kontrol (ďalej len „IK“). Pri 155 kontrolách bolo zistené porušenie zákona o šľachtení a plemenitbe, čo predstavuje 34,22 % z celkového počtu kontrol. Porušenie ustanovenia §18, ods. 4, ako jedného z hlavných sledovaných ukazovateľov bolo zistené pri 76 kontrolách, čo je 16,78 % z celkového počtu kontrol v chovoch HZ.

Podľa kontrolovaných chovov HZ bolo vykonaných 658 IK, porušenie zákona bolo zistené pri 187 kontrolách, čo je 28,42 % z celkového počtu IK. Z počtu 187 porušení zákona bolo 78 ukončených prijatím opatrení chovateľom, čiže bez sankčného postihu. Najväčší podiel porušení bol zistený v chove rýb a to až 50 % a ošípaných 44,44.

Pre rok 2015 boli PI SR pridelené rozpočtové prostriedky na základe rozpisu v celkovej výške 173 853,00 €, ktoré boli upravené rozpočtovým opatrením na 223 824,52 €. V roku 2015 bol PI SR poskytnutý kapitálový transfer 12 000,00 €. Celkové čerpanie upraveného rozpočtu výdavkov bolo na 99,99 %. Na príjmový účet PI SR boli sústredené nedaňové príjmy v celkovej výške 32 468,52 €. V rámci čerpania bežných rozpočtu nedošlo k prekročeniu záväzne stanovených ukazovateľov štátneho rozpočtu pre PI SR.

Predložená výročná správa PI SR za rok 2015 poskytuje komplexný prehľad o kontrolnej činnosti za rok 2015, ktorý je členený podľa jednotlivých druhov HZ, charakteru chovateľského subjektu a podľa kontrolovaných ustanovení zákona o šľachtení a plemenitbe. Následne sú v správe spracované analýzy nedostatkov, návrhy opatrení a úlohy PI SR na rok 2016. V rámci textu výročnej správy za rok 2015 sú začlenené aj tabuľky a grafy, čo považujeme z dôvodu prehľadnosti za pozitívne.

Na základe uvedených dosiahnutých kontrolných a ekonomických výsledkov MPRV SR konštatuje, že stanovené ciele a merateľné ukazovatele na rok 2015 boli splnené. Činnosť PI SR na úseku plemenárskeho dozoru HZ je nevyhnutným prostriedkom na zabezpečenie plnenia ustanovení zákona o šľachtení a plemenitbe. MPRV SR nemá k priloženej výročnej správe za rok 2015 zásadné pripomienky a odporúča ju predložiť na prerokovanie v rámci verejného odpočtu.

Ing. Ján Vajs
generálny riaditeľ
sekcie poľnohospodárstva

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

jb;qq

K téme

Odborníci podporujú väčšiu dostupnosť liekov proti parazitom Problémy nám v lete môžu spôsobiť surové, ale aj pripálené jedlá

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Štátna správa

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.