Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
9. mája 2016 VyhláseniaŠtátna správa od PRservis.skSITA Diskusia()

MPRV SR: Stanovisko k Výročnej správe o činnosti NLC za rok 2015

BRATISLAVA 9. mája –

Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky k výročnej správe o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2015

Národné lesnícke centrum (ďalej len „NLC“) so sídlom vo Zvolene je príspevkovou organizáciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“ alebo „zriaďovateľ“) podľa ustanovenia § 21 ods. 5 písm. b) Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“). NLC vzniklo 1. januára 2006 na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 5872/2005-250 z 3. novembra 2005, zlúčením príspevkových organizácií Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky Zvolen a Lesoprojekt Zvolen.

Predmetom činnosti NLC v roku 2015 bolo najmä komplexné zabezpečenie úloh v oblasti lesníckeho výskumu, odbornej pomoci, správy dát, prípravy podkladov pre programy starostlivosti o lesy (ďalej len „PSL“), tematického štátneho mapového diela pre lesné hospodárstvo, verejného obstarávania programov starostlivosti o lesy, vzdelávania a práce s verejnosťou. NLC sa taktiež spolupodieľalo na príprave hosťovania sekretariátu politického procesu Forest Europe (konferencia ministrov o ochrane lesov v Európe), ktorému Slovenská republika spolupredsedá od roku 2014.

Na zabezpečenie hlavných činností zriaďovateľ uzatvoril s NLC na rok 2015 kontrakt č. 353/2014-710/MPRV SR (ďalej len „kontrakt“). Účelové úlohy a činnosti, financované v rámci kontraktu – bežného transferu, boli realizované podľa schváleného vecného a časového harmonogramu. Kontrakt bol uzatvorený na celkovú čiastku 4 207 963,62 EUR. Príspevok bol poskytnutý a plnenie kontraktu bolo zamerané:
1. na rozvoj hospodárskej úpravy lesov 757 911,76 EUR,
2. na vyhotovenie programov starostlivosti o lesy 2 553 929,64 EUR,
3. na výskum podpory trvalo udržateľného lesného hospodárstva 347 843,22 EUR,
4. na odbornú pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo 485 080,- EUR,
5. na vzdelávanie 12 775,- EUR,
6. na štatistické zisťovanie 30 424,- EUR,
7. na informatizáciu MPRV SR 20 000,- EUR.

Čerpanie kontraktu sa realizovalo v objeme 4 207 963,62 EUR, t.j. na 100 %. V roku 2015 boli NLC predpísané kapitálové výdavky v objeme 312 000,- EUR. V roku 2015 z týchto prostriedkov NLC použilo 111 000,- EUR na účely nákupu osobného automobilu, rekonštrukciu priestorov a rekonštrukciu a úpravu kotolne. Zvyšných 201 000,- EUR môže NLC použiť do roku 2017 v zmysle § 8 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Uvedený bežný transfer z kapitoly MPRV SR tvoril súčasť celkových výnosov NLC za rok 2015, ktorých celkový objem dosiahol 8 290 823,11 EUR. Okrem príspevku zo štátneho rozpočtu výnosy NLC tvorili nasledujúce položky:
– tržby z predaja vlastných služieb a výrobkov vo výške 2 023 660,40 EUR,
– výnosy z kapitálových a bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy a mimo verejnej správy (vyplývajúce z plnenia zmlúv s Európskym spoločenstvom, Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Agentúrou ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy EÚ a z medzinárodných projektov a kooperácií) vo výške 666 617,11 EUR,
– ostatné výnosy tvorili tržby z predaja majetku, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti, zúčtovanie zákonných rezerv, zákonných opravných položiek, kurzové zisky a ostatné finančné výnosy vo výške 1 053 218,54 EUR.

Získané finančné zdroje z tržieb a výnosov boli použité na úhradu nákladov, ktoré NLC vynaložilo pri plnení svojich úloh vyplývajúcich zo zriaďovacej listiny a uzatvorených zmlúv v objeme 8 210 705,68 EUR. Najväčšiu položku tvorili osobné náklady v objeme 3 705 826,50 EUR (45,13 %). V roku 2015 na základe rozhodnutia zriaďovateľa NLC odviedlo do štátneho rozpočtu výnos z predaja dubiózneho majetku v objeme 193 784,29 EUR. Výsledok hospodárenia po zdanení predstavuje za rok 2015 zisk vo výške 79 991,07 EUR. Bez odvodu do štátneho rozpočtu by tento výsledok hospodárenia predstavoval zisk vo výške 273 775,36 EUR.

Majetok príspevkovej organizácie (netto) k 31.12.2015 predstavoval 10 121 247,87 EUR, z toho dlhodobý hmotný majetok predstavoval 5 053 073,20 EUR a finančné účty 4 269 512,49 EUR. Krátkodobé pohľadávky predstavujú 508 608,68 EUR. Hlavnými zdrojmi krytia aktív sú najmä nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (základné imanie) v objeme 6 107 588,16 EUR, záväzky v objeme 2 325 935,29 EUR a výnosy budúcich období v objeme 1 607 733,35 EUR.

Činnosť NLC je prínosom pre lesníctvo na Slovensku. NLC sa zúčastňuje vzdelávania laickej verejnosti o problematike a potrebe lesného hospodárstva na Slovensku ako aj expertného poradenstva v oblasti lesného hospodárstva. Zúčastňuje sa na medzinárodnej spolupráci a vymieňaní skúseností s ostatnými krajinami a prezentuje lesné hospodárstvo Slovenska vo svete. Pravidelne napĺňa databanky informácií o lesných ekosystémoch spracovaním a interpretáciou údajov získaných z PSL a diaľkového prieskumu zeme (letecká digitálna kamera a letecký laserový skener – LIDAR). Zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zákonov, materiálov prijatých Vládou SR a vedením MPRV SR. Vytvára podklady, ktoré sú nevyhnutné pre vyhotovenie PSL a zabezpečuje jeho obstaranie ako aj samotnú kontrolu. Výsledky NLC využíva MPRV SR a Ministerstvo životného prostredia SR, štátna správa lesného hospodárstva aj životného prostredia, sekretariát lesníckej a drevárskej sekcie OSN, FAO, vyhotovovatelia PSL, vlastníci a obhospodarovatelia lesov, odborní lesní hospodári, podnikateľské subjekty v lesnom hospodárstve a široká verejnosť.

MPRV SR k predloženej výročnej správe nemá pripomienky a odporúča ju predložiť na prerokovanie v rámci verejného odpočtu.

Ing. Ctibor Határ
generálny riaditeľ sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

jb;dn

K téme

Odborníci podporujú väčšiu dostupnosť liekov proti parazitom Problémy nám v lete môžu spôsobiť surové, ale aj pripálené jedlá

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Štátna správa

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.