Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
6. októbra 2017 PR správyFinancie od PRservis.skSITA Diskusia()

VÚC v prvom polroku 2017 s prebytkom takmer 202 miliónov eur

BRATISLAVA 6. októbra 2017 – Z plánovaného objemu podielových daní samosprávne kraje v prvom polroku získali 51,14 %.

Bratislava 5. októbra 2017 – Hospodárenie všetkých ôsmich vyšších územných celkov (VÚC) sa k 30. 6. 2017 skončilo s celkovým prebytkom 201,8 mil. eur. Podľa údajov analytickej spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK), ani jeden samosprávny kraj neskončil so schodkom bilancie.

„Najväčšie prebytky sme zaznamenali v Trenčianskom samosprávnom kraji – vo výške 40,8 mil. eur, a v Žilinskom samosprávnom kraji – vo výške 39,2mil. eur. Ich prebytky spolu predstavujú takmer 40-percentný podiel z celkového prebytku samosprávnych krajov. Výrazne najnižší prebytok dosiahol Trnavský VÚC – vo výške 7,9 mil. eur, čo z celkového prebytku všetkých VÚC predstavuje necelé 4 percentá,“ uviedla Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.

Všetky VÚC na rok 2017 zostavili vyrovnané rozpočty s plánovanými príjmami i výdajmi v celkovej rovnakej výške 1 432,2 mil. eur. Skutočné príjmy VÚC spolu dosiahli v prvom polroku 2017 výšku 762,2 mil. eur, čo predstavuje 53,22 % z ich plánovaného ročného objemu. VÚC v prvom polroku spolu minuli 560,4 mil. eur, čo je iba 39,13 % z plánovaných ročných výdavkov.

Najvyššie príjmy dosiahli Žilinský samosprávny kraj –113,6 mil. eur (65,46 % z ročného plánu príjmov) a Prešovský samosprávny kraj –112,5 mil. eur (55,53 % z ročného plánu). Najmenej financií pritieklo do pokladníc Trnavského samosprávneho kraja – 67,5 mil. eur (43,47 % z ročného plánu) a Bratislavského samosprávneho kraja –77,7 mil. eur (53,67 % z ročného plánu).

Najviac finančných prostriedkov minuli Košický samosprávny kraj –84,4 mil. eur (36,22 % z ročného plánu výdavkov) a Prešovský samosprávny kraj –77,4 mil. eur (38,22 % z ročného plánu). V prvom polroku najmenej míňali Trenčiansky samosprávny kraj – 54,0 mil. eur (30,70 % z ročného plánu) a Trnavský samosprávny kraj –59,5 mil. eur (38,36 % z ročného plánu).

Ako ďalej vyplýva z analýzy CRIF SK, najväčší podiel na celkových príjmoch VÚC majú daňové príjmy. „Daňové príjmy VÚC na rozdiel od obcí pozostávajú iba z výnosu dane z príjmu fyzických osôb,“ spresnila Jana Marková. Z celkového objemu dane z príjmu fyzických osôb, vybranej štátom, do VÚC odchádza 30 percent. Z tohto podielu v prvom polroku 2017 najviac získal Prešovský samosprávny kraj – 55,5 mil. eur, najmenej inkasoval Trnavský samosprávny kraj – 39,7 mil. eur.

CHARAKTERISTIKA VYŠŠÍCH ÚZEMNÝCH CELKOVVÚC sú samosprávnymi krajmi, ktoré sú zhodné s územným obvodom kraja a zo zákona ich je zriadených osem: Bratislavský (so sídlom v Bratislave), Trnavský (so sídlom v Trnave), Trenčiansky (so sídlom v Trenčíne), Nitriansky (so sídlom v Nitre), Žilinský (so sídlom v Žiline), Banskobystrický (so sídlom v Banskej Bystrici), Prešovský (so sídlom v Prešove) a Košický (so sídlom v Košiciach).

VÚC plnia najmä úlohy, ktoré presahujú hranice obcí (vrátane miest). Samostatne hospodária so svojím vlastným majetkom a predovšetkým s vlastnými príjmami, a ich úlohou je zabezpečovať a chrániť záujmy a práva svojich obyvateľov a starať sa o všestranný rozvoj svojho územia.

Originálne kompetencie (samosprávne/vlastné úlohy) sú územnej samospráve stanovené legislatívne, v prípade VÚC najmä zákonom č. 302/2001 Z. z. o samosprávach vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v aktuálnom znení. Medzi originálne kompetencie patria napr.: zabezpečovanie tvorby a plnenia programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja ich územia; vykonávanie plánovacej činnosti týkajúcej sa ich územia a obstarávanie, prerokúvanie a schvaľovanie územnoplánovacích podkladov samosprávneho kraja a územných plánov regiónov; vykonávanie vlastnej investičnej a podnikateľskej činnosti v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov a rozvoja ich územia; zakladanie, zriaďovanie, zrušovanie a kontrola svojich rozpočtových a príspevkových organizácií a iných právnických osôb; utváranie podmienok na rozvoj zdravotníctva, výchovy a vzdelávania (najmä v stredných školách), cestovného ruchu; spolupráca s obcami pri tvorbe programov ich sociálneho a ekonomického rozvoja a podieľanie sa na riešení problémov týkajúcich sa viacerých obcí na ich území; atď.

Aj prechod pôsobností štátnej správy na územnú samosprávu je stanovený legislatívne, zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v aktuálnom znení. Medzi prenesené kompetencie na VÚC patria pôsobnosti na úseku: pozemných komunikácií (napr. plánovanie, príprava a výstavba ciest II. a III. triedy); dráh; cestnej dopravy (napr. udeľovanie a odnímanie dopravných licencií na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu); sociálnej pomoci (napr. poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb, rozhodovanie o poskytovaní opatrovateľskej služby); školstva (napr. zriaďovanie a zrušovanie škôl a školských zariadení, ako sú stredné školy, učilištia, domovy mládeže); zdravotníctva (napr. zriaďovanie polikliník a nemocníc s poliklinikou II. typu, vydávanie povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnych zdravotníckych zariadeniach); humánnej farmácie; telesnej kultúry; divadelnej činnosti; múzeí a galérií; osvetovej činnosti; knižníc; civilnej ochrany; územného plánovania; regionálneho rozvoja a cestovného ruchu.

„VÚC zabezpečujú obidva druhy svojich úloh odlišným spôsobom financovania, obdobne ako obce. Tzv. originálne kompetencie financujú z vlastných zdrojov a tzv. prenesený výkon štátnej správy z účelových dotácií zo štátneho rozpočtu, pričom svoje potreby môžu financovať aj čerpaním eurofondov ako aj z návratných cudzích zdrojov financovania,“upresňuje Jana Marková, hlavná analytička CRIF – Slovak Credit Bureau.

PODIELOVÉ DANE AKO SÚČASŤ VLASTNÝCH PRÍJMOV VYŠŠÍCH ÚZEMNÝCH CELKOVVlastnými príjmami VÚC sú daňové príjmy – na rozdiel od obcí je ich jediným daňovým príjmom výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO), a nedaňové príjmy – najmä administratívne poplatky a iné poplatky a platby; príjmy z vlastníctva majetku; atď. Cudzími návratnými zdrojmi financovania sú úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci, nenávratnými cudzími zdrojmi sú účelovo viazané dotácie.

Daňové príjmy VÚC majú, obdobne ako u obcí, najväčší podiel na celkových príjmoch. Sú primárne určené na financovanie originálnych kompetencií a na rozdiel od obcí pozostávajú iba z výnosu DPFO.

Podiel obcí a VÚC na DPFO je stanovený legislatívne, zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení. Zatiaľ čo výnos DPFO je od roku 2016 príjmom rozpočtov obcí vo výške 70 %, príjmom rozpočtov VÚC je zostávajúcich 30 %. Výnos DPFO je poukazovaný územným samosprávam podľa kritérií a váh (rozdielnych pre obce a VÚC), stanovených nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v aktuálnom znení.

Jednotlivé kritériá (zoradené podľa veľkosti ich váhy) pre VÚC sú nasledovné:

počet obyvateľov VÚC, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na jeho území k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka: 32 %,dĺžka ciest II. a III. triedy vo vlastníctve VÚC k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka: 20 %,počet obyvateľov VÚC s trvalým pobytom na jeho území k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka: 15 %,počet obyvateľov VÚC vo veku pätnásť až osemnásť rokov s trvalým pobytom na jeho území k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka: 15 %,rozloha VÚC: 9 %,obrátená hustota obyvateľstva VÚC s trvalým pobytom na jeho území k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka: 9 %.Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) na základe východiskových štatistických údajov predpokladá, že samosprávnym krajom bude v roku 2017 poukázaných spolu 756,2 mil. eur z výnosu DPFO, čo je v porovnaní s predpokladom na rok 2016, kedy malo byť poukázaných spolu 674,5 mil. eur, viac o 12,11 %.

VÚC v schválených rozpočtoch na rok 2017 očakávajú, že DPFO, ktoré im budú poukázané počas roka, budú vo výške 738,1 mil. eur, čo je o 18 mil. eur menej ako predpokladá MF SR. Iba Nitriansky a Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočtoch na rok 2017 uvádzajú vyšší rozpočtovaný objem DPFO ako predpokladá MF SR. Za prvý polrok 2017 dosiahol výnos DPFO za VÚC spolu výšku 377,5 mil. eur, čo predstavuje 49,92 % z ich MF SR predpokladaného ročného objemu a 51,14 % z plánového objemu v rozpočtoch.

Najvyšší ministerstvom financií predpokladaný (111,8 mil. eur) a v rozpočte očakávaný (111 mil. eur) objem DPFO, ako aj ich najvyššiu skutočnú výšku (55,5 mil. eur) k 30. 6. 2017 má Prešovský samosprávny kraj.

„Prešovskému samosprávnemu kraju je poukázaný najvyšší objem DPFO z dôvodu, že okrem prvého kritéria, ktorým je počet obyvateľov VÚC, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, kde je tretím v poradí, je v zostávajúcich kritériách na prvom (kritériá 3 a 4), resp. na druhom mieste (kritériá 2, 5 a 6) v porovnaní so zostávajúcimi VÚC,“ upresňuje Jana Marková.

Naopak najnižší ministerstvom financií predpokladaný (80 mil. eur) a v rozpočte očakávaný (73,9 mil. eur) objem DPFO, ako aj ich najnižšiu skutočnú výšku (39,7 mil. eur) k 30. 6. 2017 má Trnavský samosprávny kraj. Okrem dĺžky ciest II. a III. triedy v jeho vlastníctve k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka (2. kritérium), kde je piaty v poradí, a rozlohy (5. kritérium), kde je šiesty v poradí, je v zostávajúcich kritériách na siedmom (kritériá 4 a 6), resp. poslednom – ôsmom mieste (kritériá 1 a 3) v porovnaní so zostávajúcimi VÚC.

Najvyššiu mieru plnenia ministerstvom financií predpokladanej výšky DPFO má k 30. 6. 2017 Bratislavský samosprávny kraj (51,78 %) a plnenia rozpočtu Trnavský samosprávny kraj
(53,75 %). Naopak najnižšiu mieru plnenia predpokladanej výšky DPFO majú Banskobystrický, Prešovský a Košický samosprávny kraj – rovnako 49,68 % a plnenia rozpočtu Nitriansky samosprávny kraj (49,41 %).

O SPOLOČNOSTI CRIF – SLOVAK CREDIT BUREAU, S. R. O.:Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau zabezpečuje na Slovensku prevádzku slovenských úverových registrov, bankového a nebankového, prostredníctvom ktorých si banky a stavebné sporiteľne, resp. leasingové a splátkové spoločnosti overujú bonitu a schopnosť svojich klientov splácať budúce záväzky. Obom registrom CRIF – Slovak Credit Bureau zabezpečuje technický servis a služby klientskych centier. Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau je prevádzkovateľom významného informačného portálu Cribis Univerzálny register obsahujúceho komplexné informácie o všetkých subjektoch na Slovensku, vrátane informácií o ich platobnej disciplíne.

Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau bola založená v máji 2004, jej jediným akcionárom je medzinárodná skupina CRIF, ktorá je štvrtý najväčší prevádzkovateľ úverových registrov a systémov pre podporu úverového rozhodovania na svete.

PROFIL SKUPINY CRIF:CRIF je globálna spoločnosť špecializujúca sa na oblasť rozvoja a riadenia úverového reportingu, obchodných informácií a systémov pre podporu rozhodovania. Bola založená v roku 1988 v talianskej Bologni. Dnes pôsobí na štyroch kontinentoch, a to v Európe, Amerike, Afrike a v Ázii, kde poskytuje svoje služby viac ako 2 400 bankovým a finančným inštitúciám. CRIF je vedúcou spoločnosťou v kontinentálnej Európe v oblasti úverových bankových služieb a je jedným z najväčších poskytovateľov medzinárodných integrovaných služieb pre riadenie obchodných a podnikateľských rizík či efektívne riadenie úverov a pre marketingové rozhodnutia. Patrí tiež k najväčším spoločnostiam, ktoré celosvetovo ponúka systémy pre podporu úverového rozhodovania.

Ďalšie informácie www.crif.sk, www.crif.com

K téme

Predaj liekov mimo lekární má množstvo otvorených otázok, aj svoje riziká Ako si mám nájsť lekára? Union ponúka praktický prehľad, ktorý poistencom pomôže s hľadaním špecialistov i obvodných lekárov

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Financie

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.