Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
22. augusta 2012 PR správyFinancie od PRservis.skSITA Diskusia()

Opätovne pozitívny vývoj v počte dlžníkov voči SP

BRATISLAVA 22. augusta – Analýza bola spracovaná na základe Sociálnou poisťovňou zverejňovaných údajov o dlžníkoch a jej výstupom sú údaje za Slovenskú republiku ako celok, ako aj za jednotlivé odvetvia a regióny.

Do analýzy za odvetvia a regióny boli zahrnuté neuhradené záväzky podnikateľských subjektov, ktoré dosahujú sumu 332  a viac, nakoľko záväzky s nižšou hodnotou nepovažujeme pri podnikateľských subjektoch za ekonomicky významné. Zároveň sme do analýzy zaradili iba časť dlžníkov Sociálnej poisťovne, ktorí boli identifikovaní (v zozname uverejnenom Sociálnou poisťovňou nie je uvedený jednoznačný identifikátor dlžníka IČO) a na základe ich identifikácie mohli byť následne zaradení do príslušného odvetvia a regiónu. V skupine dlžníkov so záväzkom 332  a viac sme k 30. 6. 2011 identifikovali 78,29 % dlžníkov a k 30. 6. 2012 to bolo 76,65 % dlžníkov. Túto vzorku považujeme za dostatočne reprezentatívnu na to, aby sme z nej mohli vyvodiť závery o vývoji počtu dlžníkov v jednotlivých odvetviach a regiónoch.

V rámci analýzy vývoja počtu dlžníkov voči Sociálnej poisťovni sme v minulosti spracovávali aj analýzu vývoja počtu dlžníkov voči zdravotným poisťovniam a porovnávali sme úspešnosť vymáhania pohľadávok Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami. Takéto porovnanie už nebolo možné uskutočniť, nakoľko DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. prestala v septembri 2011 zverejňovať na svojej internetovej stránke zoznam dlžníkov (je možné iba individuálne preverovanie dlžníkov cez zadanie ich identifikačných údajov) a údaje za skupinu zdravotných poisťovní by neboli úplné.

Z analýzy vývoja počtu dlžníkov voči Sociálnej poisťovni vyplýva pokračovanie pozitívneho trendu, ktoré sa prejavilo k 30. 6. 2012 v medziročnom znížení celkovej dlžnej sumy, počtu dlžníkov a priemernej výšky dlhu za všetkých dlžníkov (bez ohľadu na výšku dlhu) ako aj v skupine dlžníkov so záväzkom 332  a

Neuhradené záväzky identifikovaných podnikateľských subjektov vo výške 332  a viac voči Sociálnej poisťovni za SR celkom

Z porovnania sumy neuhradených záväzkov identifikovaných podnikateľských subjektov vo výške 332  a viac voči Sociálnej poisťovni (SP) k 30. 6. 2011 a 2012 (graf č. 1) vyplýva jej zníženie o 84 252,521 tis. , t. j. o 16,74 %.

Z porovnania počtu identifikovaných dlžníkov s výškou záväzku 332  a viac voči Sociálnej poisťovni (SP) k 30. 6. 2011 a 2012 (graf č. 1) vyplýva ich pokles o 7 246, t. j. o 8,88 %.

Z porovnania priemernej výšky dlhu za dlžníkov s výškou záväzku 332  a viac voči Sociálnej poisťovni (SP) k 30. 6. 2011 a 2012 (graf č. 2) vyplýva jej zníženie o 532,11 , t. j. o 8,63 %.

V nasledovných štatistikách počtu a podielu neuhradených záväzkov voči SP v jednotlivých sekciách a krajoch nie sú zahrnutí dlžníci (napriek tomu že boli identifikovaní cez IČO), ktorí nemali uvedený predmet svojej činnosti (k 30. 6. 2011 – 4 286 dlžníkov, k 30. 6. 2012 – 3 876 dlžníkov), resp. sídlo (k 30. 6. 2011 aj k 30. 6. 2012 – 198 dlžníkov).

Neuhradené záväzky identifikovaných podnikateľských subjektov vo výške 332  a viac voči SP za jednotlivé sekcie ekonomických činností (odvetvia) a kraje

K 30. 6. 2011 a 2012 sa poradie sekcií z hľadiska počtu dlžníkov voči SP s výnimkou dvoch sekcií nezmenilo (poradie si vymenili sekcie K – finančné a poisťovacie činnosti a sekcia R – umenie, zábava a rekreácia). Vo všetkých sekciách sa počet dlžníkov medziročne znížil a v jedinej sekcii – činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby na vlastné použitie (sekcia T) sme k obidvom dátumom nezaznamenali ani jedného dlžníka voči SP.

Najviac dlžníkov k 30. 6. 2011 a 2012 súčasne evidujeme v troch sekciách, ktoré sú zároveň aj sekciami s dlhodobo najvyššími počtami vyhlásených konkurzov: veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (sekcia G); stavebníctvo (sekcia F) a priemyselná výroba (sekcia C). V sekciách G a C sme zaznamenali aj najväčšie medziročné úbytky počtu dlžníkov (graf č. 3).

Naopak najmenší počet dlžníkov k 30. 6. 2011 bol v sekcii U – činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení a k 30. 6. 2012 v sekcii D – dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu.

Vysoký počet dlžníkov v sekcii (regióne) automaticky neznamená, že ide o odvetvie (región) s vysokým rizikom pre podnikanie. Dlhodobo sa nám ako ukazovateľ s vyššou vypovedacou schopnosťou pri hodnotení odvetví (regiónov) javí podiel počtu dlžníkov k celkovému počtu subjektov pôsobiacich v danom odvetví (regióne). Napríklad z hľadiska počtu dlžníkov je dlhodobo na prvom mieste sekcia G – veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov, ktorá bola z hľadiska podielu dlžníkov k 30. 6. 2011 a 2012 siedma z devätnástich sekcií, v ktorých bol k obidvom dátumom súčasne zaznamenaný aspoň jeden neuhradený záväzok.

Rovnaké poradie z hľadiska podielu dlžníkov si k obidvom dátumom súčasne zachovalo 11 z 19 sekcií, pričom najvyšší podiel dlžníkov (graf č. 4) bol v ubytovacích a stravovacích službách (sekcia I) a naopak najmenší podiel bol v sekcii Q (zdravotníctvo a sociálna pomoc). Najvýraznejšiu medziročnú zmenu sme zaznamenali v sekcii O – verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie. Výrazný pokles podielu dlžníkov mal za následok presun sekcie z dvanásteho miesta v poradí k 30. 6. 2011 na sedemnáste k
30. 6. 2012.

Rozdiely v počte a podiele neuhradených záväzkov voči SP medzi jednotlivými sekciami boli sprevádzané aj rozdielmi v jednotlivých krajoch.

Výrazne najvyšší počet dlžníkov bol k obidvom porovnávaným dátumom (ako aj za predchádzajúce analyzované obdobia) v Bratislavskom kraji (graf č. 5), v ktorom sme zároveň zaznamenali aj najväčší medziročný pokles počtu neuhradených záväzkov. Poradie všetkých krajov zostalo k 30. 6. 2012 v porovnaní s ich poradím k 30. 6. 2011 zachované. Druhým krajom s najvyšším počtom dlžníkov bol Žilinský kraj, tretím bol Nitriansky kraj, kde sme zaevidovali druhý najvyšší medziročný pokles počtu neuhradených záväzkov.

Naopak najmenší počet dlžníkov k obidvom dátumom súčasne bol v dvoch krajoch – v Trenčianskom a Trnavskom kraji, kde zároveň došlo aj k najmenšiemu poklesu počtu dlžníkov.

Bratislavský kraj s výrazne najvyšším počtom dlžníkov bol k 30. 6. 2011 aj 2012 krajom s ich najnižším podielom a zároveň sme v ňom zaznamenali aj najväčší medziročný pokles podielu neuhradených záväzkov.

K 30. 6. 2012 bol krajom s najvyšším podielom dlžníkov Banskobystrický kraj (druhý v poradí k 30. 6. 2011) a k 30. 6. 2011 Nitriansky kraj (druhý v poradí k 30. 6. 2012). Ostatných 6 krajov svoju pozíciu z hľadiska podielu neuhradených záväzkov medziročne nezmenilo (graf č. 6).

O spoločnosti SCB – Slovak Credit Bureau:

Spoločnosť SCB – Slovak Credit Bureau zabezpečuje na Slovensku prevádzku dvoch slovenských úverových registrov, bankového a nebankového, prostredníctvom ktorých si banky a stavebné sporiteľne, resp. leasingové a splátkové spoločnosti overujú bonitu a schopnosť svojich klientov splácať budúce záväzky. Obom registrom SCB – Slovak Credit Bureau zabezpečuje aj technický servis a služby klientskych centier.

Spoločnosť SCB – Slovak Credit Bureau je prevádzkovateľom významného informačného portálu Univerzálny register Plus obsahujúceho komplexné informácie o všetkých subjektoch na Slovensku, vrátane informácií o ich platobnej disciplíne.

Spoločnosť SCB – Slovak Credit Bureau bola založená v máji 2004 a jediným akcionárom je medzinárodná skupina CRIF, štvrtý najväčší prevádzkovateľ úverových registrov a systémov pre podporu úverového rozhodovania na svete. Na českom trhu pôsobí prostredníctvom svojej sesterskej spoločnosti CCB – Czech Credit Bureau, a.s.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

bx

K téme

Spoločnosť Tetra Pak oznámila 20% zniženie emisií skleníkových plynov od roku 2019, a to naprieč celým hodnotovým reťazcom Tesco darovalo 40 miliónov porcií jedla pre ľudí v núdzi

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Financie

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.