Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
10. mája 2016 VyhláseniaŠtátna správa od PRservis.skSITA Diskusia()

MPRV: Stanovisko k Výročnej správe ŠVPÚ za rok 2015

BRATISLAVA 10. mája –

Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky k Výročnej správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu za rok 2015

Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“) č. 4819/2013-250 zo dňa 26.11.2013 boli s účinnosťou k 31.12.2013 zrušené štátne príspevkové organizácie Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava, Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín, Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice a Štátny veterinárny ústav Zvolen bez likvidácie. Rozhodnutím č. 4819/2013-250 bol s účinnosťou od 1.1.2014 zriadený Štátny veterinárny a potravinový ústav so sídlom v Dolnom Kubíne (ďalej len „ŠVPÚ“). ŠVPÚ je právny nástupca splynutím zaniknutých organizácii.

Hlavným predmetom činnosti ŠVPÚ v roku 2015 bol výkon veterinárnej laboratórnej a klinickej diagnostiky, skúšania potravín, krmív a surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu na území SR spôsobmi a za podmienok uvedených v zákone č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, v zákone č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, v zákone č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon) a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisoch v zmysle rozhodnutí MPRV SR a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“).

ŠVPÚ vykonával v uplynulom roku laboratórnu diagnostiku, skúšanie, analýzy a testy úradných vzoriek, surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu, pitnej a povrchovej vody, krmív. Spolupodieľal sa na diagnostike zoonóz a ich monitoringu, taktiež vykonával ekologickú diagnostiku na ochranu životného prostredia, kontrolu obsahu rádioaktívnych látok v surovinách a potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu, v krmivách a kŕmnych komponentoch pre hospodárske zvieratá a vzoriek z lesného a vodného hospodárstva. Monitoroval prítomnosť hormonálnych látok a ich rezíduí nielen u živých zvierat, ale aj u zvierat určených pre výživu obyvateľstva. Predkladal výsledky laboratórnych vyšetrení ŠVPS SR, regionálnym veterinárnym a potravinovým správam, komorovým veterinárnym lekárom a chovateľom. Taktiež vykonával laboratórne vyšetrenie neúradných vzoriek pre potreby chovateľov zvierat, ktorí ich využívali pre obchodné aktivity a pre sledovanie zdravotného stavu hospodárskych zvierat vo svojich chovoch. Vykonával certifikáciu osôb v oblasti senzorického posudzovania potravinárskych a poľnohospodárskych výrobkov a vína. Vykonával vyšetrenie tabaku a tabakových výrobkov.

Pracoviská ŠVPÚ sú akreditované Slovenskou národnou akreditačnou zložkou a sú spôsobilé vykonávať skúšky podľa normy ISO/IEC 17025:2005. V predloženej výročnej správe sú prehľadne zdokumentované úlohy, činnosti a poslanie organizácie v roku 2015 v rámci jednotlivých národných referenčných laboratórií a referenčných laboratórií ŠVPÚ.

Výročná správa za rok 2015 podáva prehľad o hospodárení ŠVPÚ a čerpaní finančných prostriedkov v zmysle kontraktu na rok 2015 medzi MPRV SR a ŠVPÚ č. 472/2014-520/MPRV SR vo výške 3 353 001 €. Finančné prostriedky boli použité počas celého kalendárneho roka a vyčerpané v plnej výške v súlade so stanovenými úlohami. Na základe predloženej výročnej správy za rok 2015 je možné konštatovať, že ŠVPÚ plnil všetky svoje činnosti na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni v súlade s platnou národnou a európskou legislatívou. MPRV SR nemá k predloženej výročnej správe za rok 2015 zásadné pripomienky a odporúča ju predložiť na prerokovanie v rámci verejného odpočtu.

Ing. Ján Vajs
generálny riaditeľ
sekcie poľnohospodárstva

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

jb;qq

K téme

Odborníci podporujú väčšiu dostupnosť liekov proti parazitom Problémy nám v lete môžu spôsobiť surové, ale aj pripálené jedlá

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Štátna správa

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.