Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
10. mája 2016 VyhláseniaŠtátna správa od PRservis.skSITA Diskusia()

MPRV: Stanovisko k Výročnej správe ŠVPS SR za rok 2015

BRATISLAVA 10. mája –

Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky k Výročnej správe Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky za rok 2015

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky ( ďalej len „ŠVPS SR“) je rozpočtovou organizáciou, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“).

V roku 2015 ŠVPS SR vykonávala štátnu správu vo veterinárnej oblasti v súlade so zákonom č. 39/2007 Z. z o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a v oblasti úradnej kontroly potravín v rozsahu pôsobnosti, ktoré vyplývajú zo zákona č. 152/1995 Z. z o potravinách v znení neskorších predpisov. Podľa nariadení Európskej únie a zákona č. 491/2001 Z. z o organizácii trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov je ŠVPS SR orgánom kontroly rastlinných a živočíšnych produktov podliehajúcich spoločnej organizácií trhu. Na úseku veterinárnej farmácie vykonávala štátnu správu podľa zákona č. 362/2011 Z. z o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalej plnila úlohy podľa zákona č. 271/2005 Z. z o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív a vykonávala dozor nad dodržiavaním zákona o reklame č. 147/2001 Z. z. ŠVPS SR vykonávala v roku 2015 aj ďalšie činnosti podľa Dohody o delegovaní činností uzatvorenej s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou podľa zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa zákona č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 526/2002 Z. z., vykonávala kontroly podľa platnej legislatívy zákona č. 313/2009 o vinohradníctve a vinárstve.

Hlavným poslaním ŠVPS SR vo veterinárnej oblasti bolo v roku 2015 výkon, riadenie, kontrola a usmerňovanie aktivít a činností v oblasti veterinárnej starostlivosti, zdravia a ochrany zvierat, hygieny krmív, veterinárnej farmácie, potravinového dozoru a hygieny potravín živočíšneho a rastlinného pôvodu, laboratórnej diagnostiky a rýchleho výstražného systému.

V roku 2015 ŠVPS SR realizovala výkon štátnej správy cez regionálne veterinárne a potravinové správy, kde úradní veterinárni lekári a inšpektori kontrolovali prevádzky, ktoré dochádzajú do styku so živými zvieratami, zvieratami a ich produktmi a vedľajšími živočíšnymi produktmi. Taktiež kontrolovali zakázané látky a monitoring rezíduí v zvieratách a ich produktoch, aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia zvierat a človeka. Tiež kontrolovali produkty rastlinného pôvodu. Regionálne veterinárne a potravinové správy vykonávali hraničné veterinárne kontroly na vstupe do Slovenskej republiky, výstupe a tranzite cez Slovenskú republiku z okolitých štátov Európskej únie a takisto z tretích krajín.

ŠVPS SR odborne riadila, usmerňovala a kontrolovala Štátny veterinárny a potravinový ústav a Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv. ŠVPS SR naďalej vykonávala a realizovala národné pohotovostné plány, ktorými sa určujú opatrenia pri podozrení alebo pri výskyte chorôb zvierat, vykonávala klasifikáciu chovov, regiónov alebo oblasti z hľadiska výskytu chorôb. Odborne usmerňovala, koordinovala a kontrolovala systém identifikácie a registrácie zvierat. V neposlednom rade viedla odborné školenia a semináre pre úradných veterinárnych lekárov a inšpektorov, aby i naďalej bola zachovaná vysoká profesionalita a aby kontrola kvality produktov, potravín rastlinného aj živočíšneho pôvodu bola vo všetkých kritických bodoch výroby zachovaná, viedla k naplneniu cieľa spokojnosti konečného spotrebiteľa, zachovania zdravia zvierat a človeka.

Hlavným cieľom úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu bolo overovanie dodržiavania právnych predpisov, zabezpečenie eliminácie nedostatkov u potravín vyrábaných na našom území a taktiež zabránenie vstupu rizikových potravín dovážaných z tretích krajín tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia spotrebiteľov Európskej únie.

Veľký dôraz pri úradných kontrolách potravín bol kladený na kontrolu označovania potravín v záujme ochrany zdravia spotrebiteľov a na odhaľovanie zavádzania a klamania spotrebiteľov a taktiež aj falšovanie potravín. Na základe predloženej Výročnej správy za rok 2015 môžeme konštatovať, že ŠVPS SR plnila všetky svoje činnosti na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni v súlade s platnou národnou aj európskou legislatívou. MPRV SR nemá k priloženej Výročnej správe za rok 2015 zásadné pripomienky a odporúča ju predložiť na prerokovanie v rámci verejného odpočtu.

Ing. Ján Vajs
generálny riaditeľ
sekcie poľnohospodárstva

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

jb;qq

K téme

BILLA plánuje výrazne posilniť podporu domácich výrobcov potravín Iniciatíva poľnohospodárov vystúpi pred médiá s osobou vyšetrovanou pre subvenčné podvody

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Štátna správa

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.