Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
93908_1 2.jpg
12. októbra 2020 SprávySlovensko od PRservis.skSITA Diskusia()

Okenné konštrukcie a ich kvalita

12.10.2020 – Okenné konštrukcie sprostredkúvajú vizuálny kontakt s vonkajším prostredím a presvetľujú vnútorné priestory budovy. Okrem toho sa od izolačných skiel zabudovaných v okenných konštrukciách očakáva veľmi dôležitá funkcia zabezpečovať pasívne solárne zisky, zhromažďovanie slnečnej energie, ktorá ohrieva vnútorné priestory. Tretia, veľmi dôležitá funkcia okien vetranie, ustupuje na dôležitosti z dôvodu, že u okien budov s vysokou energetickou hospodárnosťou sa očakáva regulácia vetrania mimo okien. Na uvedené reflektuje už aj revidovaná tepelnotechnická norma (STN 73 0540-2), keď sa majú zabudovávať výplne otvorov (v tom aj okenné konštrukcie) triedy prievzdušnosti 4 (t.j najvyššej tesnosti). U týchto budov už okná nie sú potrebné kvôli vetraniu – túto funkciu spĺňa vetracie zariadenie, ktoré zabezpečuje prísun požadovaného množstva čerstvého vzduchu. Oknami sa v budovách s vysokou energetickou hospodárnosťou nevetrá, čo vedie k veľkým energetickým úsporám (vetranie zabezpečuje systém riadeného vetrania).

Definícia kvality okien v normách

Vo všeobecnosti kvalita okien pozostáva z kvality vyhotovenia, vrátane splnenia technických požiadaviek na výrobok určených projektom a kvality zabudovania určených projektom a normou. Pokiaľ vzhľadové vlastnosti ako výskyt vád na povrchu drevených, plastových alebo hliníkových okien by mala určovať národná norma, technická podmienka výrobku, zmluva a v nie poslednom rade vzorka vo vzorkovni výrobcu, tak technické vlastnosti – parametre určuje európska norma. Parametre sú už spomínaná prievzdušnosť, ďalej napr. vodotesnosť, odolnosť zaťaženiu vetrom, akustické vlastnosti, súčiniteľ prechodu tepla a ďalšie. Niektoré sú určené triedou (napr. vodotesnosť) a iné číselnou hodnotou (napr. súčiniteľ prechodu tepla). Spôsob vyjadrenia parametrov určuje harmonizovaná európska norma. V projekte by mala byť určená hodnota parametra triedou alebo číselnou hodnotou pre konkrétne požitie okna v stavbe. Použitie okna v stavbe je určené jeho umiestnením, nadzemnou výškou, orientáciou k svetovým stranám a pod. Splnenie jednotlivých tried a číselných hodnôt z harmonizovanej európskej normy preukazuje výrobca vyhlásením parametrov a označením CE. Výrobok, ktorý nespĺňa harmonizovanú európsku normu nemôže byť označený CE označením. A tu je najčastejší kameň úrazu! Pokiaľ vyhlásenie parametrov sa robí na základe skúšok prototypu hoci aj v skúšobni v zahraničí, realita je niekedy iná. I keď výrobcu by mala zaväzovať zmluva a systémové podmienky použiť výlučne materiály od dodávateľov, ktorí ich dodali do prototypu podrobeného skúškam, technológiou a zariadeniami uvedenými v systémových postupoch, reklamácie užívateľov okien často poukazujú na skutočnosti, že tomu nie vždy je tak. V blogu na internetovej stránke www.mobilab.sk sa delíme s čitateľmi so získanými poznatkami z tejto oblasti.

Prevzatie okien

U veľkých stavieb existujú technické dozory, ktoré investorovi zodpovedajú za kontrolu splnenia požiadaviek projektu. V individuálnej výstavbe je často technickým dozorom sám budúci užívateľ. To platí aj pri výmene okien u starších stavieb. Nakoľko len výnimočne budúci užívateľ je odborníkom v tejto oblasti je dôležité, aby všetky postupy boli zdokumentované. Preberacie listy, nálepky zo skla a výrobku by mali byť prenesené do dokladov dodaných s výrobkom a archivované. Pokiaľ sú súčasťou stavebné práce, napríklad spojené so zabudovaním okna do stavby je potrebná fotodokumentácia všetkých nápisov na obaloch použitých materiálov, ale aj postupu prác. V budúcnosti to uľahčí identifikáciu príčin vyskytnutých vád. V spomínanom blogu je uvedený príklad mladomanželov, ktorí ani netušili, že mali v jednej z miestnosti nového kúpeného domu zabudované okná s dvojsklom ale aj trojsklom. Sú jednoduché pomôcky ako pomocou plameňa sviečky alebo zapaľovača identifikovať okrem počtu skiel aj to či majú nízkoemisné vrstvy skla. Nízkoemisné vrstvy zabezpečujú dominujúci podiel tepelného odporu izolačného skla. Niekedy treba dať pozor aj na klamlivé nápisy na dištančných rámikoch izolačných skiel (obr. 1). SOI, ktorá by to mohla kontrolovať nemá často právomoci alebo technické prostriedky a niekedy ani vedomosti, aby tieto podvody odhaľovala.

Postup pri podozrení na nekvalitu okna

Medzi najčastejšie reklamované vady spojené s oknami je tzv. „rosenie“ okien“ (kondenzácia vodnej pary na oknách). Rozsiahla kondenzácia (obr. 2 až 5) poškodzuje nielen samotné okná (kovanie, tmely a pod.), ale aj ostatné konštrukcie, ktorými je okno obklopené (parapety, ostenia, drevené podlahy). Počas periodicky opakujúcej sa kondenzácie  dochádza k poškodzovaniu týchto konštrukcií, prejavujúcimi sa škvrnami na maľovke až jej opadávaním, hnilobou susediacich drevených obkladov, podláh a pod. Veľmi závažnou a nebezpečnou chybou je výskyt plesní, ktoré sú tiež dôsledkom nízkych povrchových teplôt a kondenzátu na konštrukciách. Plesne sú mimoriadne nebezpečné, pretože priamo ohrozujú zdravie užívateľov bytov. V niektorých extrémnych prípadoch na oknách alebo v drážkach okien, voda nekondenzuje, ale rovno zamrzne.

Základnými dôvodmi pre vznik porúch výskytu kondenzácie na povrchoch stavebných konštrukcií sú:

dôsledky parametrov vnútorného prostredia (teplota, vlhkosť, tlak);
technické parametre okien a okolitých konštrukcií.

Pretože, ak sme pri výbere okna postupovali odporúčanými postupmi a dodávateľ nám k dodávke okien poskytol vyhlásenie parametrov a CE označenie nemáme v prvom kroku dôvod preverovať technické parametre okien.

Prostredie na posúdenie kvality zabudovaných okenných konštrukcií je definované teplotou a relatívnou vlhkosťou vzduchu. Návrhová vnútorná teplota a návrhová relatívna vlhkosť v zimnom období, ak sa neuvádza inak, sa stanoví podľa druhu (kategórie) budovy a účelu vnútorného priestoru podľa STN 73 0540-3.

Na kvalitu okien a ich zabudovania do stavby vplývajú aj technické parametre priľahlých stavebných konštrukcií. Základom určenia vhodnosti muriva, v ktorom má byť alebo už je zabudovaná okenná konštrukcia vychádza z predpokladu, že zabudovanie okennej konštrukcie bude/ je v súlade so zásadami opísanými v STN 73 3134. Osadenie okennej konštrukcie z hľadiska vnútorných povrchových teplôt vyhovuje pre rozsah rámových konštrukcií pre súčiniteľ prechodu tepla rámu okna Uf (0,8 až 1,7) W/(m2.K) iba vtedy, ak má murivo (obvodová stena) tepelný odpor R ≥ 1,0 m2.K/W. Preto pred každým posudzovaním kvality zabudovania okna sa odporúča zistiť či tepelný odpor muriva, v ktorom je okno osadené vyhovuje tejto požiadavke.

Vplyv zhotovenia pripojovacej škáry na vznik plesní v okolí okna

Kvalita pripojovacej škáry sa podieľa 50% na kvalite zabudovaného okna. Čoraz častejšie sa vyskytuje posudzovanie kvality zabudovaných okien pomocou termovíznych meraní. Túto metódu sa snažia používať súdni znalci a iní majitelia termovíznych kamier. Metóda nadobudla na masívnosti použitia zlacnením termovíznych adaptérov na niektoré smartfóny. Je obecne známou skutočnosťou, že termovízne meranie je kvalitatívna metóda odhaľujúca nepravidelnosti v obálke budovy. Ku výpovednej schopnosti meraní povrchových teplôt na pripojovacej škáre pomocou termovízie je potrebné pristupovať veľmi citlivo a odporúča sa tento spôsob overiť dlhodobým meraním dotykovými teplomermi. V podstate u nepriehľadných konštrukcií je potrebné vážne počítať s tepelnou zotrvačnosťou konštrukcie.

Zistenie technických parametrov (zabudovaných) okien v stavbe

Zistenie technických parametrov okien zabudovaných v stavbe je určite obťažnejšie ako ich overenie si pred zabudovaním. Preto pred zabudovaním okien väčšieho počtu je odporúčané overenie stability kvality výroby okien na prvých kusoch z dodaných okien alebo pripravených na expedíciu.  Prínosom pre odhalenie príčin kondenzácie vodnej pary je ak investor vlastní vyhlásenie parametrov a CE – označenie podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS. U okien a vonkajších dverí musí výrobca (nie predajca) pred uvedením výrobku na trh vydať vyhlásenie o parametroch (pred rokom 2003 vyhlásenie zhody) a na výrobok alebo do sprievodnej dokumentácie dať CE označenie (viď Nariadenie). Vzhľadom na to, že ide o nariadenie, je priama vykonateľnosť nariadenia vo všetkých členských štátoch sa vykonávajú len implementačné opatrenia. Obsah vyhlásenia o parametroch je upravený Nariadením (príloha III). Označenie CE sa pripája na tie stavebné výrobky, pre ktoré výrobca vypracoval vyhlásenie o parametroch. Ak výrobca vyhlásenie o parametroch nevypracoval, označenie CE nesmie pripojiť. Ak výrobcovia pripoja alebo nechajú pripojiť označenie CE, naznačujú tým, že preberajú zodpovednosť za zhodu stavebného výrobku s deklarovanými parametrami, ako aj za zhodu so všetkými uplatniteľnými požiadavkami ustanovenými v nariadení o stavebných výrobkoch a iných relevantných harmonizačných právnych predpisoch Únie, v ktorých sa ustanovuje pripojenie tohto označenia.

Medzi časté vady majúce vplyv na kondenzáciu vodnej pary na zasklení má priehyb tabúľ skla. Priehyb izolačných skiel je porucha, ktorá znižuje tepelnoizolačnú schopnosť v zimnom období, fyzikálna celistvosť plochy zasklenia nie je garantovaná. Deklarované hodnoty fyzikálnych vlastností sa líšia podľa miery deformácie, čím je deformácia väčšia, tým sú horšie tepelno-technické vlastnosti sklenených tabúľ v zimnom období, alt. prehrievanie vnútorných tabúľ skla v lete. Priehyb tabúľ skla je často sprevádzaný únikom inertného plynu z medziskleného priestoru. Najznámejšou charakteristickou vlastnosťou izolačných skiel je súčiniteľ  prechodu tepla (Ug). Hodnota súčiniteľa prechodu tepla udáva množstvo tepla, ktoré prejde za časovú jednotku jedným m2 dielca pri teplotnom rozdiele vzduchu medzi interiérom a exteriérom 1 Kelvin (K). Mernou jednotkou je W/(m2K). Čím je táto hodnota nižšia, tým je lepšia tepelná izolácia izolačného skla. Stanovuje sa výpočtom podľa STN EN 673. Ak chceme zistiť či zabudované izolačné sklo má deklarovaný súčiniteľ prechodu tepla musíme zmerať hrúbku medzisklenej medzery a zistiť percento naplnenia medziskleného priestoru inertným plynom. Spoločnosť MOBILab v akcii do konca roka 2020 ponúka za dodržania stanovených podmienok bezplatné nedeštruktívne zistenie tohto naplnenia. Ďalšou charakteristikou okna, ktorá nám môže ovplyvňovať vplyv kondenzátu na skle a profiloch okna je zvýšená prievzdušnosť.

Prievzdušnosť je jednou z mandátových vlastností s ktorou sa preukazuje zhoda pri počiatočnej skúške okna. Skúša sa v akreditovanom laboratóriu podľa STN EN 1026. Pokiaľ vylúčime vyňatie okna zo stavby, máme možnosť zatiaľ len aplikovať modifikovaný postup podľa tejto normy. Modifikácia postupu spočíva v tom, že stanovenie prievzdušnosti na zabudovanom okne sa na skúšku využíva celý priestor miestnosti, kde je výrobok zabudovaný, ako je odporúčané v STN 73 3134 “ Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie“ z februára 2014 kap. 5.3.1 Vzduchotesnosť, určenej na skúšanie pripojovacích stavebných škár alebo EN 13829 „Tepelné chovanie budov. Zabudované okna podľa tejto metodiky sú skúšané tlakom a podtlakom cez utesnený dverový otvor. Pred skúškou okna sa urobí tzv.  „nulový pokus“, kde sa eliminujú vplyvy škár a netesnosti rámu utesneného dverového otvoru, pri prelepených funkčných a zasklievacích škárach z interiéru. Výsledky získané pri tzv. nulovom pokuse sú odpočítané od nameraných hodnôt pri odkrytých pripojovacích a zasklievacích škárach.

Záver

Posúdenie kvality zabudovaných okenných konštrukcií je komplexnou analýzou okna, jeho okolia a podmienok používania. Vyžaduje čas a trpezlivosť užívateľa a posudzovateľa. Z prv opísaných dôvodov sa odporúča venovať podstatný priestor prevencií vzniku vady a zabudovávať kvalitné okná do kvalitne vyhotovených ostení správnymi (normovanými) postupmi. Ak vlastník okna nemá to šťastie, že kúpil okno bez vyššie uvedených vád, ponúka spoločnosť MOBILab pomoc pri ich identifikácii.

Pavol Panáček
Ing. Pavol Panáček, PhD., MOBILab, s.r.o. Bratislava, kontakt: e-mail: panacek@mobilab.sk

Informačný servis

K téme

Máte doma alergika? Prispôsobte mu domácnosť Tá, čo prežije

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Slovensko

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.