Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
103795_riaditel gln img_20190905_153818 676x451.jpg
22. marca 2024 SprávySlovensko od PRservis.skSITA Diskusia()

Riaditeľ GLN Norbert Kyndl: Tomášička je výnimočná už 60 rokov, a to vďaka každému tomášičkárovi

22.3.2024 – Škola, ktorá formuje budúcnosť Slovenska. Tak sa dá nazvať Gymnázium Ladislava Novomeského v Bratislave na Tomášikovej ulici. Tomášička, ako sa hovorí gymnáziu, je tu už 60 rokov a dlhodobo patrí medzi najlepšie školy na Slovensku. Jej riaditeľ, Norbert Kyndl, zasvätil tejto škole 53 rokov svojho života, z toho 33 vo funkcii riaditeľa. V rozhovore nám odkrýva tajomstvo úspechu, ktorý formuje budúce generácie nielen vedomostne, ale aj ľudsky.

Gymnázium Ladislava Novomeského v Bratislave na Tomášikovej ulici pôsobí už 60 rokov. Za ten čas bránou tejto školy prešlo viac ako 10 000 absolventov. Tomášička, ako sa hovorí gymnáziu, patrí k najlepším slovenským školám. Pre mnohých je nielen hniezdom vedomostí, ale aj kolískou budúcich lídrov. Od svojho vzniku v roku 1964 vychovala stovky odborníkov – lekárov, farmaceutov, prírodovedcov, inžinierov, spisovateľov, učiteľov, novinárov, hercov, športovcov, spevákov či politikov. Za úspechmi gymnázia stojí človek, ktorého život je neoddeliteľne spätý s touto školou – Norbert Kyndl. Vo funkcii riaditeľa Tomášičky pôsobí už viac ako tretie desaťročie, avšak jeho spojenie s ňou siaha ešte ďalej, do čias jeho študentských rokov. Najskôr bol jej žiakom, potom tu pôsobil ako plavčík, učiteľ a neskôr riaditeľ. V rozhovore prezradil, čo sa skrýva za úspechom tejto výnimočnej školy.

Ako by ste charakterizovali Gymnázium Ladislava Novomeského a čo ho odlišuje od iných škôl na Slovensku?

Čím sa odlišuje? Je toho viac. ÚCTOU k dieťaťu, vzdelaniu, životu, tradíciám. Dobrou KOMUNIKÁCIOU so žiakmi, rodičmi, inštitúciami, zahraničnými školami. AMBÍCIAMI pomáhať slabším, zvíťaziť medzi seberovnými, udržať si miesto medzi najlepšími gymnáziami, a hlavne, kvalitne pripraviť našich žiakov do života.

Súčasťou štúdia je absolvovanie netradičných vyučovacích predmetov: Predlekárska prvá pomoc – v rámci predmetu žiaci získajú certifikát o spôsobilosti poskytnúť prvú pomoc. Túto možnosť majú len naši žiaci. Sme totiž jediná škola na Slovensku, ktorá má udelenú akreditáciu na vydávanie certifikátu o poskytovaní prvej pomoci. Ďalším predmetom je Spoločenská a tanečná výchova. Zdravie a šport posilňujeme povinným predmetom Plávanie. Škola prevádzkuje 25-metrový bazén a je v našom záujme, aby ho žiaci efektívne využívali v rámci tohto predmetu.

Treba spomenúť aj elektronickú komunikáciu – e-learning v súčinnosti učiteľa a žiaka, ktorá je na veľmi dobrej úrovni. Väčšina predmetov má spracované učivo v prezentačnej forme. Môžeme sa tiež pochváliť prepracovaným vzdelávaním a veľmi kvalitným, moderným zabezpečením didaktickej a počítačovej techniky.

Škola získala nedávno ocenenie od Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). Ako tento úspech ovplyvňuje školu a jej vnímanie verejnosťou?

Každé objektívne ocenenie vždy teší, motivuje i zaväzuje. Je to zásluha nielen vedenia školy, ale aj našich aktívnych a kvalitných učiteľov, šikovných žiakov, rodičovskej podpory. Verím, že na tradične dobrom vnímaní školy to pridá ešte aspoň trošku.

Aké kroky podnikáte na udržanie vysokého štandardu vzdelávania a na čo sa škola zameriava, aby si zachovala svoje dobré meno a tradíciu?

Snažíme sa byť flexibilní, moderní, inovatívni a milujeme výzvy vo všetkých formách. Realizujeme súťaže, projekty, spolupráce s vysokými školami i so zahraničím. Kvalita je o vnútornom nastavení a dobrom pocite zo svojich tímových výkonov. Záujem o štúdium na našej škole niekoľkonásobne prevyšuje možnosti gymnázia. Je teda dôkazom toho, že sme to pochopili i uchopili správne. Škola sa tento rok dožíva už 60 rokov od založenia. V jej živote to znamená hľadať cesty k zachovaniu dobrého mena, snahu o dobrú úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu a podobne. Za uplynulý čas úspešne opustilo brány našej školy mnoho absolventov. Dnes ich už je viac ako desaťtisíc a každým rokom ich počet stúpa. Počas rokov sa podmienky menili, ale žiaci sú stále rovnakí, veselí, tvoriví, nápadití a takými sa snažia byť aj naši pedagógovia. Chcú svojim žiakom rozumieť, dať im základy vzdelania, ľudskosti i tolerancie. Gymnázium Ladislava Novomeského je škola vedomá si svojho spoločenského postavenia, vysokej profesionality, osobného šarmu a životných skúseností.

Tomášička, ako sa hovorí nášmu gymnáziu, si získala výborné meno nielen v Bratislave, ale aj na Slovensku. Svedčia o tom roky výrazných úspechov a mnoho známych mien absolventov. Absolventmi Tomášičky sú napríklad aj osem z našich učiteľov, vrátane mňa a štatutárneho zástupcu riaditeľa školy. Tomášička vždy bola, je a bude výnimočná. Zásluhu na tom má každý „tomášičkár“ vytvárajúci tú pravú „tomášičkársku“ atmosféru, ktorá spája a motivuje. Takým je aj spolupatričnosť a túžba nesklamať seba, svoju rodinu, školu aj región.

Gymnázium ponúka 4-ročné a 8-ročné študijné odbory. Ako sa tieto programy líšia a aké sú ich hlavné výhody pre študentov?

Študijné programy sú obsahovo veľmi podobné. Rozdiel je v tom, že žiaci osemročného štúdia prežívajú a študujú v škole dlhšie. Majú možnosť absolvovať viac podujatí ako napríklad školy v prírode, lyžiarske kurzy a podobne. Líšia sa aj pedagogickými špecifikami, vyplývajúcimi z vývinovej psychológie.

Osemročné štúdium je zamerané viac na výučbu cudzích jazykov, najmä angličtiny. Štvorročné štúdium v prvých dvoch rokoch poskytuje vyváženú zostavu humanitných a prírodovedných predmetov. Každý žiak sa učí dva cudzie jazyky a v posledných dvoch ročníkoch si žiaci individuálne vyberajú z bohatej ponuky voliteľných predmetov. Tým si určujú vlastné študijné zameranie a prípravu na ďalšie vzdelávanie.

Aké sú hlavné ciele a kompetencie, ktoré študenti získavajú počas štúdia na vašej škole?

Hlavný cieľ vyplýva z poslania gymnázia. Jeho cieľom nie je iba pripraviť svojich žiakov na vysokoškolské štúdium, čo sa jej, podľa úspešnosti prijatia na VŠ darí viac ako výborne, ale naučiť ich aj zodpovednosti voči sebe, svojej rodine i celej spoločnosti. Podmienkou je kvalitná príprava do praxe, do života cez kvalitnú, zážitkovú výuku so silným akcentom na spolupatričnosť, tímovosť, tvorivosť, duševné i telesné zdravie, vlastenectvo, úctu k prírode a všetkým formám života.

Škola hľadá a rozvíja talenty medzi žiakmi a motivuje ich k lepším výkonom, aby vo svojom živote dosiahli viac. V rámci štúdia na našej škole umožňujeme žiakom získať viacero rôznych certifikátov ako napríklad preukaz záchranára prvej pomoci, nemecký jazykový diplom Sprachdiplom, preukaz ECDL, osvedčenie o absolvovaní Svetového tanečného programu a podobne.

Ako škola podporuje rozvoj jazykových zručností študentov, a aké sú možnosti získania medzinárodných jazykových certifikátov?

Maximálnym možným spôsobom. Priestorom na výuku, materiálnym a technickým zabezpečením, lektormi, jazykovými exkurziami, medzinárodnými projektami, súťažami, spoluprácou s ambasádami, workshopmi s native spíkrami…

Škola pravidelne organizuje exkurzie do Veľkej Británie, exkurzie do nemecky hovoriacich krajín, jazykové pobyty žiakov v anglických rodinách, nácvik divadelných hier v anglickom jazyku žiakov školy a aj pre našich rodičov. Ponúkame aj samostatný klasifikovaný predmet Anglický program. Vyučovanie prebieha v anglickom jazyku pod vedením lektorov z Veľkej Británie. Učebný plán predmetu zahŕňa rôzne oblasti – od Financial Literacy, Scientific Literacy, Social Studies (t. j. finančná gramotnosť, prírodovedná gramotnosť, sociálne vedy).

Vyučovanie nemeckého jazyka je spojené s možnosťou získania certifikátu „Nemecký jazykový diplom prvého a druhého stupňa“ – DSD I a II, pričom napríklad DSD II je podmienkou prijatia na štúdium na nemecké univerzity a vysoké školy. Tým majú žiaci možnosť získať bezplatný jazykový certifikát v dvoch úrovniach B1 a B2/C1 z nemeckého jazyka – Sprachdiplom.

V rámci krúžkovej činnosti sa niekoľko žiakov učí čínštinu a gréčtinu.

Môžete opísať niektoré z unikátnych projektov a aktivít, do ktorých sa študenti môžu zapojiť?

Projektov býva veľmi veľa. Zapojenie žiakov do projektov je prirodzené a dáva im to potrebné skúsenosti a zručnosti. Škola je zapojená už od roku 1995 do projektu ZDRAVÁ ŠKOLA. V rámci tohto projektu vzdelávame, vysvetľujeme a bojujeme proti fajčeniu, užívaniu alkoholu, žuvacieho tabaku, omamným a psychotropným látkam, ako i šikanovaniu, kyberšikane, rôznym prejavom intolerancie a extrémizmu. Cieľom projektu je dosiahnuť zdravý a plnohodnotný životný štýl, predchádzať chorobám a naučiť mladých zodpovednosti za svoje fyzické a psychické zdravie.

V projekte DOFE (Medzinárodná cena vojvodu z Edingburgu) plníme ciele z oblasti talentu, športu a dobrovoľníctva. Mnohí žiaci už boli v rámci tohto projektu ocenení a ocenenie získali zlatý odznak tento rok získali štyria naši žiaci.

Aktuálne pracujeme v projektoch ECDL, Modrá škola, jazyková partnerská spolupráca Bratislava – Varšava, kde je zapojených 300 žiakov a 20 učiteľov.

Spolupracujeme tiež s Pedagogickou fakultou UK na projekte Skvalitnenie prípravy budúcich učiteľov, sme cvičnou školou.

Z minulosti to boli projekt FAST, ozdravovacie pobyty žiakov pri mori, divadlo v angličtine, hokejové turnaje. Stali sme sa centrom onkologickej výchovy na Slovensku i tanečného športu v Bratislave.

Najnovšie je škola intenzívne a úspešne zapojená do projektu finančnej gramotnosti FINQ, zapojení sú skoro všetci učitelia i žiaci.

Okrem štúdia sa žiaci venujú mnohým spoločenským, kultúrnym a športovým aktivitám. Medzi najobľúbenejšie podujatia patrí Vianočný happening, Imatrikulácia, Akadémia talentov, Zdravé raňajky, Deň jabĺk a jablkový koláč.

Žiaci môžu pracovať aj v redakčnej rade školského časopisu Tomášičkár, ktorý bol opakovane ocenený v národných súťažiach Štúrovo pero i Pro Slavis.

Ako škola podporuje športové a umelecké talenty svojich študentov?

Máme bohatú ponuku krúžkov, medzi nimi viacero športových a aj umeleckých. Každoročne otvárajú naši žiaci tancom Prešporský bál v Redute. Je to vyvrcholenie Spoločenskej a tanečnej výchovy. Akadémiou talentov podchytávame asi 60 spevákov, tanečníkov, hudobníkov a moderátorov, ktorým tlieska cca 700 žiakov a učiteľov. Množstvo športových krúžkov je základom pre úspech v medziškolských športových súťažiach a majstrovstvách Slovenska. Veľmi populárne býva každoročné Mikulášske korčuľovanie celej školy na zimnom štadióne v Ružinove ako aj v rakúskom Brucku. I keď nie sme športová škola, medzi našimi absolventmi je mnoho známych športovcov držiteľov olympijských medailí, ako je napríklad Miloš Mečíř, Jozef Sabovčík a Patrik Rybár. Viacero reprezentantov Slovenska – Dušan Tittel, Filip Federič, Dominik Greif, ale napríklad aj úspešný tréner Novaka Djokoviča a mnohí ďalší.

V rámci športu musím spomenúť veľmi populárne podujatie netradičných športov v Lipnici, ktorého sa každoročne zúčastňuje viac ako 100 našich žiakov.

Ako Gymnázium Ladislava Novomeského pristupuje k environmentálnej výchove a aké aktivity alebo projekty v tejto oblasti ponúka?

Environmentálnej výchove venujeme veľký priestor. V rámci projektu „Zelená škola“ gymnázium obhajuje trojhviezdičkový medzinárodný certifikát a zástavu Zelenej školy. Realizujeme množstvo aktivít a projektov v oblasti ekológie a ochrany životného prostredia. Máme dve otvorené EKO učebne so školskou záhradou. Dosahujeme výrazne dobré výsledky v zbere opotrebovaných monočlánkov a v zbere papiera. Považujeme za samozrejmé, že týchto aktivít sa zúčastňujú všetci (žiaci, rodičia a učitelia). Postupne sa záber v tejto oblasti rozšíril o spoluprácu so zvieracími útulkami, zveľaďovanie parkovej zelene okolo školy, osvetové aktivity.

Aké sú hlavné ciele školy na najbližšie obdobie a ako plánujete tieto ciele dosiahnuť?

Všetko, čo je dobré a výborne funguje, by sa malo s úctou držať a zachovať v raste. Želám si, aby škola pokračovala vo všetkých našliapnutých trendoch, projektoch a aktivitách. Teším sa z podpory Bratislavského samosprávneho kraja, MÚ Ružinov, médií, ktoré zviditeľňujú naše úspechy a aktivity, a tak motivujú k ešte lepším tvorivým nápadom. Gymnázium udržuje tiež dobrú komunikáciu so svojimi absolventmi a tí nám ochotne pomáhajú pri organizovaní podujatí, súťaží, besied…

Akú úlohu zohráva spolupráca s rodičmi a komunitou v rozvoji školy?

Obrovskú. Rešpektujeme a vážime si ich dobrú a korektnú komunikáciu a podporu. Rešpektujeme práva a povinnosti žiakov zakotvené v školskom poriadku. Máme dlhoročne výbornú spoluprácu s Radou školy Gymnázia L. Novomeského, Rodičovskou radou a Študentskou radou. Veľmi pomáha aj vzťah našich rodičov k našej škole. Mnohí z nich sú naši bývalí žiaci a dokonca máme žiakov, ktorých aj starí rodičia navštevovali Gymnázium Ladislava Novomeského. To všetko je tiež dôležitou súčasťou spomenutej tomášičkárskej atmosféry.

Čo by ste chceli odkázať potenciálnym študentom a ich rodičom, ktorí zvažujú podanie prihlášky na Gymnázium Ladislava Novomeského?

Milí záujemcovia. Prečítajte si niečo o našom gymnáziu, zoznámte sa, prosím. A my vám budeme držať palce. Privítali by sme, keby uchádzači, ktorí sa budú hlásiť na štúdium, vopred poznali a porozumeli pravidlám fungovania na našom gymnáziu. Aby vedeli, čo ich všetko čaká a čo všetko im môže pomôcť a spríjemniť ich stredoškolské roky. Mnohé exkurzie, súťaže, podujatia sú súčasťou kvalitného štúdia. Považujeme za potrebné, aby všetci noví uchádzači spoznali pravidlá spolupráce počas štúdia na našom gymnáziu. Budeme radi, keď sa ešte pred prihlásením na štúdium, aj na základe týchto informácií, rozhodli správne pri výbere strednej školy. Veľmi radi privítame medzi nami všetkých nových žiakov, ktorí budú ochotní rešpektovať tradičnú a osvedčenú atmosféru školy. Všetci tomášičkári sú naši a robíme maximum pre to, aby sa u nás cítili bezpečne a dobre v podnetnom prostredí.

Informačný servis

K téme

ZSSK prevezie retro autá v rámci rely 500km Slovenských. Užite si legendárne preteky zblízka ako spolujazdec v historickom aute Alfons Mucha bol geniálny fotograf, odhaľuje výstava na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Slovensko

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.