Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
101616_gettyimages 1400265864 676x451.jpg
15. mája 2023 SprávySlovensko od PRservis.skSITA Diskusia()

Integrovaná správa Philip Morris International za rok 2022 hovorí aj o transformácii tabakovej spoločnosti na bezdymovú

15.5.2023 – Síce bol rok 2022 poznačený aj mnohými skúškami, ale ambícia byť do roku 2025 bezdymovou spoločnosťou a postupne vyradiť cigarety, môže byť realitou. To sú zmeny, ktoré sa Philip Morris International snaží dosiahnuť v najbližšom období a na ktorých intenzívne pracuje. V rámci ESG (dopadu environmentálnych, sociálnych a správnych otázok) si PMI stanovila osem stratégii, vytýčila 11 cieľov a 19 ukazovateľov výkonnosti. Ale taktiež rozšírila prístup zamestnancov k ponuke celoživotného vzdelávania, či zverejnila prísnejší záväzok k dodržiavaniu ľudských práv. To všetko a oveľa viac vyplýva z Integrovanej správy.

Spoločnosť Philip Morris International Inc. (PMI) vydala štvrtú výročnú Integrovanú správu, ktorá je inšpirovaná formálnym posúdením tém a ich významu z hľadiska udržateľnosti. Jej cieľom je poskytnúť objektívny opis obchodného modelu spoločnosti, správy a riadenia podniku, stratégie a výkonnosti. „Napriek mnohým skúškam bol rok 2022 výnimočný, viac spojil našich zamestnancov a boli sme svedkami viditeľných krokov na ceste k dosiahnutiu nášho cieľa,“ hovorí Jacek Olczak, generálny riaditeľ PMI. „Napredujeme smerom k ambícii stať sa väčšinovo bezdymovou spoločnosťou do roku 2025 a napokon postupne vyradiť cigarety. Hoci transformáciu týchto rozmerov a komplexnosti nie je možné dosiahnuť z večera do rána, sme odhodlaní ju uskutočniť čo najskôr. Práve konštruktívnym zaangažovaním urýchlime tempo zmysluplnej a účinnej zmeny a dokončíme našu trvalú transformáciu.“

Správa komunikuje pokroky PMI pri dosahovaní cieľov – tzv. vyhlásenie o účele formuluje cieľ PMI zabezpečiť budúcnosť bez dymu zameraním svojich zdrojov na vývoj, vedecké preukázanie a zodpovednú komercializáciu bezdymových výrobkov, ktoré sú menej škodlivé ako fajčenie, s cieľom čo najskôr úplne nahradiť cigarety a postupne sa rozvíjať ako spoločnosť s väčším zameraním na životný štýl, blahobyt spotrebiteľa a starostlivosť o zdravie.

PMI si stanovila osem stratégii, vytýčila 11 cieľov a 19 ukazovateľov výkonnosti

Vychádzajúc z noriem v rámci ESG vypracovala PMI osem stratégií zameraných na najnaliehavejšie oblasti vplyvu. K týmto stratégiám zároveň stanovila 11 cieľov, ktoré tvoria základ Plánu realizácie 2025, a 19 kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) na meranie pokroku pomocou indexu udržateľnosti. Zároveň je každý KPI previazaný s jedným z dvoch faktorov, a to buď s udržateľnosťou produktu (11 KPI), alebo prevádzkovou udržateľnosťou (8 KPI).

„Externé zúčastnené strany čoraz častejšie využívajú nefinančné údaje, o ktoré sa vo svojich analýzach a pri investičných rozhodnutiach opierajú aj finanční odborníci. Pre integritu výkazníctva PMI je kľúčové, aby informácie a údaje, ktoré poskytujeme verejnosti, podávali verný obraz o napredovaní našej firmy, na základe jasných metód výpočtu,“ vysvetlil Emmanuel Babeau, finančný riaditeľ PMI.

V roku 2022 vydala PMI aj svoj prvý protokol KPI ESG (kľúčové ukazovatele výkonnosti v rámci dopadu environmentálnych, sociálnych a správnych otázok), ktorého súčasťou sú definícia, metodika a rozsah každého ukazovateľa indexu udržateľnosti, pričom cieľom je zabezpečiť merateľné, overiteľné, konzistentné a presné vykazovanie a podávanie správ o postupe napredovania. Spoločne s najnovšou Integrovanou správou spoločnosť zároveň vydáva aktualizovaný Protokol, v ktorom predovšetkým informuje o úsilí vynaloženom v roku 2022, aby tieto KPI boli ešte spoľahlivejšie.

Rok 2022: Pokrok smerom k udržateľnosti

Napredovanie PMI smerom k udržateľnosti v roku 2022 pokračovalo zväčša rýchlym tempom. Firma sa usilovala zameriavať na vplyv svojich produktov – a teda čo vyrába, a zároveň aj na prevádzku – ako to vyrába. PMI sa v rámci sociálneho vplyvu ďalej transformovala a plnila príslušné ciele, pokračovala v implementácii programov na prevenciu prístupu mládeže k tabakovým/nikotínovým výrobkom v rámci svojich priamych a nepriamych kanálov maloobchodného predaja. Pamätajúc na dôležitosť znižovania spotrebiteľského odpadu, pokročila spoločnosť v zavádzaní programov na spätný odber svojich bezdymových zariadení a tabakových náplní a zvýšila kapacity na opravu svojich elektronických zariadení.

Ako vplývajú výrobky PMI na spoločnosť?

Sociálny vplyv

24,9 miliónov: Odhadovaný celkový počet dospelých používateľov bezdymových výrobkov PMI (2021: 21,7 mil.)[1]
32,1 %: Čistých výnosov pochádza z bezdymových výrobkov (2021: 29,5 %)[2]
73 trhov, na ktorých je možné si zakúpiť bezdymové výrobky PMI, z toho 42 % je v krajinách s nízkym a stredne vysokým príjmom (2021: 71, 42 %)[3]
10,7 miliardy USD: Kumulatívna investícia do oblasti bezdymových produktov od roku 2008 (2021: 9,2 miliardy USD[4]
91 %: Celkového objemu expedovaných produktov pokrývajú programy na prevenciu prístupu mládeže k výrobkom v nepriamych maloobchodných kanáloch (2021: 91 %)[5]
0,3 miliardy USD: Ročný čistý výnos z produktov wellness a starostlivosti o zdravie (2021: 0,1 miliardy USD)

Environmentálny vplyv(y)

86 %: Miera recyklácie zariadení IQOS vrátených do centralizovaných recyklačných stredísk (percentuálny vážený priemer každého recyklovaného zariadenia) (2021: 86%)[6]
68 %: Objemu expedovaných produktov smerovalo na trhy, na ktorých sú zavedené programy proti znečisťovaniu životného prostredia odpadom zo spaľovaných (konvenčných) cigariet
8,5 %: Objemu expedovaných produktov smerovalo na trhy, na ktorých sú zavedené programy na spätný odber bezdymových náplní[7]

Dôraz na vzdelávanie a ľudské práva

Z hľadiska sociálneho vplyvu prevádzky rozšírila firma prístup svojich zamestnancov k ponuke štruktúrovaného celoživotného vzdelávania, zverejnila prísnejší záväzok k dodržiavaniu ľudských práv a dokončila šieste a siedme posúdenie vplyvu na dodržiavanie ľudských práv v Brazílii a Malajzii. V oblasti ochrany životného prostredia pokračovala PMI v znižovaní uhlíkovej stopy (dekarbonizácii) svojich priamych prevádzok a pre ciele súvisiace s vedeckými aktivitami boli potvrdené nulové čisté emisie skleníkových plynov v rámci hodnotového reťazca do roku 2040. V spojení s konferenciou OSN o biodiverzite (COP 15) v decembri 2022 spoločnosť oznámila nové dlhoročné ambície a stratégie v oblasti biodiverzity a vodného hospodárstva, zosúladené s rámcom pre biologickú rozmanitosť na obdobie po roku 2020, ktorú prijali strany dohovoru.

Aký je prevádzkový vplyv?

40,7 % riadiacich pozícií zastávajú ženy, čím sme prekročili náš cieľ na rok 2022 stanovený na úrovni 40 % (2021: 39,7 %)
7 posúdení vplyvu na dodržiavanie ľudských práv uskutočnených od roku 2018 v krajinách s najvyšším rizikom (2021: 5)

Environmentálny vplyv(y)

55 % Podiel tabaku zakúpeného s nulovým rizikom čistého odlesňovania spravovaných prírodných lesov a nulovou zmenou prirodzených ekosystémov (2021: 37 %)
Tretí rok za sebou získaný rating AAA od organizácie CDP v oblastiach klímy/klimatickej zmeny, zaistenia ochrany lesov a vody

Na výrazné doplnenie obsahu a údajov zahrnutých do Integrovanej správy PMI za rok 2022 spoločnosť vypracovala 12 prípadových štúdií a skúseností z pôsobenia na trhu, ktoré znázorňujú vplyv skupiny PMI a vyzdvihujú, ako tieto podniky celosvetovo podporujú udržateľnosť. Všetky predmetné štúdie a skúsenosti sú dostupné online vo vyhradenej časti stránky o udržateľnosti pmi.com/sustainability.

„Hlásime sa k základnej potrebe neustále budovať legitímnosť a dôveru medzi našimi zainteresovanými partnermi, ktorí sú pre ciele našej spoločnosti rozhodujúci a môžu urýchliť tempo dosiahnutia týchto zámerov,“ uviedla Jennifer Motles, riaditeľka udržateľnosti v PMI. „Cieľom našej najnovšej Integrovanej správy je uspokojiť ich požiadavky na podrobnejšie a porovnateľné informácie o našich rizikách a výkonnosti. Postupne, ako sa učíme, transformujeme a objavujeme lepšie spôsoby vývoja riešení, ktoré majú zmysluplný dosah, dúfame, že naša transparentnosť a ochota zapojiť sa rozprúdia dialóg s tými, ktorí nám môžu pomôcť zrýchliť tempo zmeny.“

Na stránke pmi.com/sustainability sa dozviete viac o udržateľnosti v PMI a môžete si prečítať správu PMI Integrated Report 2022 (v angličtine).

Integrovaná správa PMI za rok 2022 bola vypracovaná s ohľadom na usmernenia medzinárodných štandardov a rámcov, vrátane organizácie Global Reporting Initiative (GRI), iniciatívy UN Global Compact (UNGC), cieľov udržateľného rozvoja OSN (UN Sustainable Development Goals), organizácie IFRS Foundation – vrátane jej štandardov SASB Standards, zásad integrovaného zmýšľania (Integrated Thinking Principles), a integrovaného rámca výkazníctva (Integrated Reporting Framework) – a tiež niektorých odporúčaní pracovnej skupiny o zverejňovaní finančných informácií v súvislosti s ochranou klímy (Task Force on Climate-related Financial Disclosures; TCFD).

[1] Čísla súvisiace s celkovým počtom používateľov IQOS. Pozri glosár dostupný na stranách 205 – 209 v Integrovanej správe PMI za rok 2022.

[2] Definíciu čistých výnosov súvisiacich s bezdymovými výrobkami nájdete v glosári dostupnom na stranách 205 – 209 v Integrovanej správe PMI za rok 2022. V údaji za rok 2022 sú zahrnuté čisté výnosy Swedish Match od 11. 11. 2022 (dátum akvizície) do 31. 12. 2022. Z položky upravené čisté výnosy za rok 2021 je vylúčený vplyv poplatkov pri colnom styku so Saudskou Arábiou.

[3] Vrátane Swedish Match a okrem PMI Duty Free (oslobodené od cla). Klasifikácia krajín s nízkymi a stredne vysokými príjmami vychádza zo správy Svetovej banky z roku 2022.

[4] Investície odrážajú výskum, vývoj produktu a komerčný rozvoj, výrobnú kapacitu, vedecké preukázanie a štúdie vnímania dospelých fajčiarov //ako dospelí fajčiari rozumejú novým/bezdymovým výrobkom.

[5] Celkový expedovaný objem zahŕňa cigarety, iné tabakové výrobky (angl. skratka OTP) a náplne do bezdymových výrobkov. Bližšie informácie pozri v Protokole PMI o ESG KPI z roku 2022.

[6] Vrátane recyklácie (80 %) a spaľovania s energetickým zhodnocovaním (6 %). Údaj za rok 2022 nezahŕňa Rusko.

[7] Expedovaný objem zahŕňa zahrievané tabakové výrobky, zásobníky a náplne do elektronických vaporizérov. Bližšie informácie pozri v Protokole PMI o ESG KPI z roku 2022.

Informačný servis

K téme

Nová definícia efektívnosti: Spoločnosť Jungheinrich predstavuje nový model ETV 2i Philip Morris opúšťa cigarety a znižuje pritom globálne dopady svojho podnikania

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Slovensko

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.