Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
20. marca 2015 VyhláseniaOstatné od PRservis.skSITA Diskusia()

Vyhlásenie voľby mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

BRATISLAVA 20. marca –

Uznesenie č. 50/2015
zo dňa 26.02.2015

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. vyhlasuje

podľa § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy na 30. apríla 2015 na riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.

B. ustanovuje

1. Podľa § 18a ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestský kontrolór“) nasledovne:
1.1. Deň voľby mestského kontrolóra 30.4.2015 bude vyhlásený a zverejnený najneskôr 21. marca 2015 (40 dní pred dňom konania voľby) na úradnej tabuli hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“), na internetovej stránke hlavného mesta a v masovokomunikačných prostriedkoch (tlač, rozhlas, televízia).

1.2. Kandidát na funkciu mestského kontrolóra (ďalej len „kandidát“) musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. z. najneskôr 16. apríla 2015 do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1, Bratislava, v zalepenej obálke s označením „Prihláška kandidáta na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy“ s poznámkou „Neotvárať“.
Kandidát môže taktiež zaslať svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke prostredníctvom pošty na adresu Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava s tým, že pod vyššie uvedenú adresu je potrebné napísať text „Prihláška kandidáta na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy“ s poznámkou „Neotvárať“.
V tomto prípade musí byť prezenčná pečiatka podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy na obálke s najneskorším dátumom 16. apríla 2015. Neskorší dátum doručenia je v zmysle platnej právnej úpravy neakceptovateľný.

1.3. Posúdenie náležitostí podaných písomných prihlášok kandidátov vykoná komisia zriadená Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“), ktorá súčasne vyhodnotí splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov a vypracuje zoznam kandidátov.

1.4. Voľba mestského kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním podľa čl. 9 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.

1.5. Podľa § 18a ods. 3 zákona na zvolenie mestského kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, mestské zastupiteľstvo na tom istom zasadnutí vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhodne žrebom.

2. Náležitosti písomnej prihlášky kandidáta:
2. 1. Meno, priezvisko.
2. 2. Adresa trvalého pobytu, príp. prechodného pobytu.
2. 3. Najvyšší dosiahnutý stupeň vzdelania, príp. ďalšie doplňujúce formy vzdelania a spôsobilosti.
2. 4. Štruktúrovaný profesijný životopis.
2. 5. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
2. 6. Overená fotokópia dokladu o vzdelaní.
Kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie mestského kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
2. 7. Koncepcia výkonu funkcie.

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

es;bl

K téme

Právnická firma roka: Advokáti RUŽIČKA AND PARTNERS získali už 10. víťazstvo v kategórii Verejné obstarávanie Poskytovanie kúpeľnej starostlivosti, reakcia na vyhlásenie VšZP zo dňa 30. marca 2022

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ostatné

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.