Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
104456_novy projekt 5.jpg
7. júna 2024 SprávySlovensko od PRservis.skSITA Diskusia()

Stredná odborná škola potravinárska v Nitre: Tradičný recept na moderné vzdelávanie

7.6.2024 – Škola, ktorá vonia. Tak sa dá nazvať Stredná odborná škola potravinárska na Cabajskej ulici v Nitre, ktorá patrí k top potravinárskym školám na Slovensku. Vďaka 50-ročnej tradícii a kvalitnej odbornej príprave pozná recept na moderné vzdelávanie.

Stredná odborná škola potravinárska v Nitre, známa svojou viac ako 50-ročnou históriou, vychovala mnoho úspešných absolventov, ktorí sa dokázali presadiť najmä v potravinárskom odvetví. Škola patrí k top potravinárskym školám na Slovensku a za svoju kvalitnú výuku získala štatút Centra odborného vzdelávania v pekárstve a cukrárstve. S moderným prístupom k vzdelávaniu a silným prepojením s praxou ponúka širokú škálu študijných a učebných odborov, ktoré pripravujú absolventov na dynamický trh. O úspechoch, ponuke vzdelávania a spolupráci so zamestnávateľmi nám porozprávala riaditeľka školy Ing. Katarína Čurillová.

Môžete nám povedať viac o histórii a tradíciách školy? V čom je výnimočná?

Zakladateľom našej školy bolo vedenie Mlynského a pekárenského priemyslu v Bratislave, ktoré ho dalo do užívania podnikovému riaditeľstvu Západoslovenských pekární a cukrární v Nitre a jej slávnostné otvorenie sa uskutočnilo dňa 1. septembra v roku 1972.

Odborné učilište v Nitre s kapacitou 320 žiakov bolo v tom čase jediným učňovským zariadením mlynov a pekární s celoslovenskou pôsobnosťou. Preto súčasťou školy bol aj školský internát. Na rozvoj a prosperitu školy mali vplyv dôležité poľnohospodársko-potravinárske inštitúcie, zriaďovateľskú funkciu preberá v roku 1981 Ministerstvo pôdohospodárstva, pod metodickým dohľadom Agroinštitútu Nitra.

Škola sa zapojila do významných projektov, najvýznamnejšou bola spolupráca s partnerskou školou PIVA ANTWEPEN z Belgicka v rámci projektu HEURAS, v rámci ktorého sa naši žiaci naučili nové zručnosti a to v spracovaní cukru a perníka. Nové zdobiace cukrárske techniky ako výroba ozdôb z karamelu, modelovanie veľkých celkov z čokolády. Ich kompozície a malé cukrárske diela zaujali na zahraničných a domácich súťažiach a výstavách, čím sa opäť škola zviditeľnila a potvrdila svoje kvality vzdelávania v cukrárskych a pekárskych odboroch.

V tomto období sa začalo s rozširovaním priestorov odborného výcviku, pribudla predajňa Junior a nové dielne, v ktorých sa žiaci učili špeciálne cukrárske techniky.

Za veľkú zmenu vo vývine školy možno považovať zlúčenie dvoch subjektov, a to SOU potravinárskeho 1 v Nitre a SOU potravinárskeho 2 v Nitre. Išlo o dve samostatné učilištia, ktoré boli postavené vedľa seba. K spojeniu prišlo najmä z praktických a ekonomických dôvodov.

Patríme k top potravinárskym školám na Slovensku. Za kvalitnú výuku potravinárov naša škola získala štatút Centra odborného vzdelávania v pekárstve a cukrárstve.

Aké študijné a učebné odbory škola ponúka?

Stále sa držíme potravinárskych odborov, aj keď v modernejšom ponímaní:

Učebné odbory: cukrár kuchár, cukrár pekár, mäsiar kuchár, ktorých štúdium trvá 4 roky, absolvent má univerzálnejšie uplatnenie na trhu práce, pretože ovláda 2 profesie.

Klasické trojročné odbory: cukrár, pekár, mäsiar, syrár – v súčasnosti máme otvorený učebný odbor cukrár.

Študijné odbory:

Obchodný pracovník – štvorročný študijný odbor končiaci maturitnou skúškou je zaradený v systéme duálneho vzdelávania, absolventi štúdia si nájdu uplatnenie v strednom manažmente v obchodnej sfére.

Kontrolór potravín je určený žiakom, ktorí majú radi chémiu a po ukončení štúdia chcú pracovať v oblasti potravinárstva.

Od budúceho školského roka ponúkame nový študijný odbor – Podnikanie v potravinárstve, určený budúcim manažérom v potravinárskom sektore.

V nadstavbovom štúdiu Potravinárska výroba získavajú maturitné vzdelanie absolventi učebných potravinárskych odborov.

Pre žiakov, ktorí neukončili deviaty ročník, ponúkame dvojročný učebný odbor – výroba potravín.

Akými úspechmi, oceneniami a medzinárodnými spoluprácami sa môže pochváliť vaša škola?

Škola za viac ako 50-ročnú históriu vychovala veľa schopných žiakov, úspešných na rôznych typoch súťaží – vedomostných, športových, umeleckých ale hlavne odborných. Využívame každú príležitosť, aby si naši žiaci mohli zmerať sily s rovesníkmi z iných škôl, z iných krajov, resp. aj na medzinárodnom poli… Najlepšie úspechy dlhodobo dosahujú naši žiaci v odborných súťažiach zručností v cukrárskom, alebo pekárskom remesle.

Každoročne sa žiaci zapájajú do stredoškolskej odbornej činnosti, dokonca sme mali víťaza v celoslovenskom kole. Na škole sa nám podarilo vybudovať tradíciu školského časopisu Labužník, ktorý vychádza 2x do roka a uspel v celoslovenskej súťaži.

Škola sa zapojila a zožala úspech v rozvojovom projekte Podpora centra OVPvPaC na ceste k excelentnosti, realizovala projekt „Program V4 Gen Mini-Grants“, vďaka ktorému získala nového partnera na rozvoj ďalšej medzinárodnej spolupráce v odbornom vzdelávaní.

Aké výhody ponúka študentom duálne vzdelávanie na vašej škole?

prípravu na povolanie v reálnych podmienkach u zamestnávateľa (v obchodných prevádzkach (v obchodných reťazcoch) alebo výrobnej prevádzke – Penam Slovakia, a.s. Nitra),
prístup k najnovším technológiám, zariadeniam a materiálom,
získavanie pracovných návykov už počas štúdia,
pripravenosť pre nástup do zamestnania u zamestnávateľa,
znalosť podmienok, prostredia, firemnej kultúry, budúcich spolupracovníkov,
možnosť uzatvoriť zmluvu o budúcej pracovnej zmluve podľa zákonníka práce,
vyššia konkurenčná výhoda pre uplatnenie sa na trhu práce,
rôzne finančné a nefinančné benefity od jednotlivých duálnych partnerov (odmena za produktívnu prácu, príspevok na stravovanie, prospechové štipendium…).

Aké praktické skúsenosti môžu študenti získať počas štúdia?

Nielen učebné, ale aj študijné odbory sú postavené na získavaní praktických zručností počas štúdia. Vo väčšine odborov je rovnaký pomer teoretického a praktického vyučovania. Odborný výcvik pre učebné odbory uskutočňujeme najmä v školských dielňach, ktoré prešli generálnou rekonštrukciou. Podarilo sa nám získať finančné prostriedky na kompletnú rekonštrukciu dielní odborného výcviku z prostriedkov EÚ v rámci projektu IROP „Progresívne vzdelávanie v cukrárstve a pekárstve“ vo výške cez 1 milión eur. V dielňach sú moderné technológie, ktoré umožňujú žiakom kvalitnú prípravu na strojovú alebo ručnú pekársku a cukrársku výrobu. O šikovnosti našich žiakov sa ľudia môžu presvedčiť v školskej predajni, ktorú zásobujeme vlastnými pekárskymi a cukrárskymi výrobkami.

Žiaci študijného odboru – obchodný pracovník sa majú možnosť zapojiť sa do duálneho vzdelávania – hlavne s obchodnými reťazcami ako sú Kaufland, Lidl, Billa, DM drogérie a ďalšie.

Študijný odbor kontrolór potravín vykonáva odbornú prax v novozrekonštruovanom chemickom laboratóriu a v laboratóriách SPU v Nitre.

Aké sú možnosti uplatnenia absolventov na trhu práce?

O našich absolventov učebných odborov je na trhu práce veľký záujem, podnikatelia hľadajú vyučených pekárov, kuchárov, mäsiarov. Takže ponuka zo strany zamestnávateľov je veľká, ale záleží od absolventov, ako sa rozhodnú. Žiaci, ktorí študovali v systéme duálneho vzdelávania, majú možnosť zamestnať sa vo svojich duálnych firmách, pokiaľ sa nerozhodnú študovať na vysokých školách.

Môžete nám priblížiť spoluprácu školy s firmami a zamestnávateľmi?

Je to napríklad účasť zamestnávateľov na ukončovaní štúdia (záverečné skúšky, maturitné skúšky), propagácia činnosti COVaPPaC v spolupráci s duálnymi partnermi (ich zapájanie do projektov školy), vzájomná propagácia školy a zamestnávateľov na svojich webových stránkach, spoločná propagácia na Burze informácií v Nitre, exkurzie žiakov systému školského vzdelávania do výrobných resp. obchodných prevádzok duálnych partnerov. Taktiež spolupráca pri nábore žiakov na štúdium (účasť zamestnávateľov na Dni otvorených dverí na SOŠ, stretnutí rodičov budúcich žiakov 1. ročníka prijatých na štúdium na SOŠ) či spoločné odborné workshopy (na škole, u zamestnávateľa alebo u 3. osoby-napr. spoločnosť Azala, s.r.o., Nitra).

Aké sú možnosti ďalšieho štúdia po ukončení školy?

Absolventi učebných odborov môžu kontinuálne pokračovať na našej škole v dvojročnom nadstavbovom štúdiu výroba potravín a absolventi študijných odborov využívajú možnosť vysokoškolského štúdia nielen na nitrianskych univerzitách, ale na väčšine slovenských univerzít a v Českej republike.

Aké moderné vybavenie a zariadenia sú k dispozícii pre študentov?

Vďaka získaným finančným prostriedkom zo štrukturálnych fondov EÚ sa komplexne zrekonštruovali priestory dielní tak, aby dispozične lepšie vyhovovali súčasným potrebám aj s novými špecializovanými pracoviskami. Vo všetkých dielňach sa nainštalovali nové moderné technológie. Súčasťou projektu bolo vytvorenie troch nových odborných učební.

K 50. výročiu školy sme vynovili aj vstupné priestory školy, aby pôsobili na žiakov vľúdne a moderne, čím sme vytvorili vhodný priestor pre oddych, relaxáciu a stretávanie sa žiakov a zamestnancov školy. Samozrejmosťou sú bezbariérové vstupy nielen do budovy školy, ale aj do všetkých priestorov dielní, odborných učební a školskej jedálne. No a v tomto školskom roku sme komplexne zrekonštruovali pre budúcich potravinárov chemické laboratórium.

Aké sú podmienky pre prijatie na školu a ako prebiehajú prijímacie skúšky? A čo odkazujete potenciálnym záujemcom o štúdium na vašej škole?

Do študijných odborov sa robia prijímacie skúšky z profilových predmetov, ktoré každoročne určuje Ministerstvo školstva. Do učebných odborov sa písomné prijímacie skúšky nerobia, poradie prijímaných žiakov sa určuje na základe stanovených kritérií – hlavne prospechu zo základnej školy, výsledkov monitoru, resp. výsledkov za súťaže a olympiády…

Sme odborná škola, zameraná na potravinárstvo, o čom sa môžu presvedčiť návštevníci, alebo uchádzači o štúdium – že po chodbách školy sa šíri vôňa čerstvo upečených pekárskych výrobkov, škorice, čokolády, kakaa z prípravy chutných zákuskov, ktorá vytvára príjemnú domácku atmosféru… sme škola, ktorá vonia…..

Informačný servis

K téme

Grantový program dm Školy na zelenú opäť poskytne školám financie na inštaláciu fotovoltických panelov Spojená škola v Šali: Krok do budúcnosti s moderným vzdelaním a širokou škálou odborov

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Slovensko

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.