Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
104560_gtlogo cmyk large 1 676x247.jpg
19. júna 2024 SprávySlovensko od PRservis.skSITA Diskusia()

Odborníčka Grant Thornton upozorňuje: Ak firmy nakupujú ubytovanie a/alebo dopravu, treba postupovať podľa úpravy DPH pre cestovné kancelárie. Inak riskujú pokutu

19.6.2024 – Mnoho firiem si pri nákupe ubytovania a/alebo dopravy v rámci širšej dodávky služieb pre klientov neuvedomuje, že sa na ne vzťahuje tzv. osobitná úprava pre cestovné kancelárie a agentúry. Tá sa napriek špecifickému názvu neuplatňuje len na „cestovky“, v skutočnosti zakazuje odpočet DPH z nakúpených služieb cestovného ruchu, čiže ubytovania a/alebo dopravy, pre všetkých platiteľov. Ak firma v praxi nepostupuje podľa tejto úpravy, riskuje nielen vrátenie odpočtu DPH, ale aj pokutu vo výške 13,5 %.

Test 10 % podielom

Súdny dvor EÚ v judikatúre k výkladu ustanovení DPH smernice potvrdil, že osobitná úprava sa vzťahuje na každého podnikateľa, ktorý pre tretie osoby nakupuje služby ubytovania a/alebo dopravy a tieto tvoria nezanedbateľnú časť dodanej služby. Kým pri bežnom nákupe a dodávke tovarov či služieb si firma ako platiteľ DPH uplatní odpočet DPH na nákupe a následne predáva tovar či službu s DPH, v tomto prípade nemá nárok na odpočítanie DPH z nakúpených služieb cestovného ruchu a zdaňuje iba prirážku, čiže kladný rozdiel medzi predajnou cenou a skutočnými nákladmi platiteľa. „V praxi firmy zvyknú nakupovať dopravu a ubytovanie ako bežnú službu, uplatnia si odpočet DPH a pri predaji a fakturácii vychádzajú zo sumy bez DPH. To je chyba, ktorá firmu pri daňovej kontrole môže stáť nielen vrátanie DPH, ale aj pokutu vo výške trojnásobku základnej sadzby ECB, resp. minimálne 10 percent,“ hovorí Ľubomíra Murgašová, daňová odborníčka poradenskej spoločnosti Grant Thornton.

V praxi sa sporné situácie vyskytujú najmä v sektore reklamných služieb a eventových agentúr, ako aj v prípadoch, keď slovenská pobočka nadnárodnej spoločnosti organizuje strategické stretnutie alebo školenie pre zamestnancov celej skupiny. Osobitná úprava sa vzťahuje na takéto služby, ak ubytovanie a doprava tvoria nezanedbateľnú časť celej dodávky. „Exaktne nie je definované, aká časť dodávky služieb cestovného ruchu sa považuje za nezanedbateľnú časť celkovej dodávky. V metodickom pokyne Finančnej správy je len príklad zabezpečenia ubytovania pre 3 ľudí zo skupiny 150. Zo skúsenosti odhadujem, že ak ubytovanie a doprava tvoria viac ako 10 percent celkovej fakturácie, treba sa poradiť so svojím daňovým poradcom, či situácia nespadá pod osobitnú úpravu,“ radí Ľubomíra Murgašová.

Pri porušení osobitnej úpravy hrozí od Finančnej správy pokuta vo výške 3-násobku základnej sadzby ECB (od septembra 2023 vo výške 4,5 %), čiže aktuálne 13,5%. Minimálna výška pokuty je 10 % z neoprávnene odpočítanej DPH.

Ako správne postupovať

Ustanovenia osobitnej úpravy sa vzťahujú na platiteľov DPH, ktorí nakupujú ubytovanie a/alebo dopravu od tretích osôb a fakturujú ich – či už samostatne alebo ako nezanedbateľnú časť širšieho balíka služieb – tretím osobám. Pritom nie je dôležité, či ide o pravidelnú alebo príležitostnú službu. V takom prípade firmy:

zdaňujú iba prirážku, t.j. kladný rozdiel medzi predajnou cenou a skutočnými nákladmi platiteľa súvisiacimi s obstaranými službami cestovného ruchu; táto prirážka sa považuje za cenu s DPH;
nesmú uviesť na predajnej faktúre samostatne sumu DPH;
nemajú nárok na odpočítanie DPH z nakúpených služieb cestovného ruchu;
musia uviesť na predajnej faktúre slovnú informáciu: „úprava zdaňovania prirážky – cestovné kancelárie“.

Nárok na odpočítanie DPH z obstaraných služieb cestovného ruchu nevzniká ani vtedy, ak firma z ich predaja nedosiahne žiadny zisk. Ak platiteľ správne aplikuje DPH režim na dodanie služieb, nemá táto osobitná úprava pre cestovné kancelárie naňho negatívny dopad.

Ak sú však služby cestovného ruchu obstarané od iných osôb mimo územia EÚ, je prirážka od DPH oslobodená.

Naopak, ak firma služby cestovného ruchu obstaráva na vlastnú spotrebu, osobitná úprava sa na ňu nevzťahuje. Rovnako aj služby zabezpečené vo vlastnej réžii podliehajú bežnému zdaneniu mimo osobitnej úpravy. Treťou výnimkou je situácia, keď sú služby cestovného ruchu vzhľadom na vlastné plnenia tohto subjektu doplnkové alebo nemateriálne a tvoria iba nevýznamnú časť sumy z celkového balíka služieb

Spozornieť by mali aj zamestnávatelia, ktorí zabezpečujú dopravu svojim pracovníkom (agentúrnym zamestnancom, živnostníkom, v niektorých prípadoch aj vlastným zamestnancom) na pracovisko, ak je doprava obstarávaná od tretích strán. Uvedené je typické najmä pre sektor automobilového priemyslu. V daných prípadoch by sa mali tieto spoločnosti obrátiť na svojho daňového poradcu.

Praktické príklady a rady odborníčky

Na tomto mieste uvádzame niekoľko situácií, kedy sa osobitná úprava pre cestovné kancelárie môže uplatniť aj na platiteľa, ktorý nemá živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie cestovnej kancelárie.

Príklad č.1: Reklamná agentúra organizuje propagačnú akciu

Situácia: Reklamná agentúra zabezpečuje propagačnú akciu pre svojho slovenského zákazníka za honorár 40 000 eur. V rámci nej zabezpečuje prenájom priestorov, moderátorov, hostesky, kultúrny program, cateringové služby, ozvučenie a technické zabezpečenie akcie v sume 10 000 eur s DPH, ale aj rezerváciu ubytovania a prepravu osôb v sume 20 000 eur s DPH. Všetky služby sú zabezpečené treťou stranou.

Riešenie: Ak reklamná agentúra zabezpečuje ubytovanie a prepravu pre všetkých účastníkov akcie (ktoré obstará od tretích strán vo svojom mene), potom sa na celú propagačnú akciu musí uplatniť osobitná úprava pre cestovné kancelárie. Dôvod: náklady na ubytovanie a prepravu sú súčasťou balíčka – objednávanej služby zákazníkom a nie sú nemateriálne v porovnaní k celkovej cene reklamnej služby.

Reklamná agentúra tak nebude mať nárok na odpočítanie DPH v sume 5 000 eur (zo vstupných plnení). Reklamná agentúra vystaví faktúru pre slovenského zákazníka na sumu 40 000 eur, pričom na faktúre samostatne nevyčísli sumu DPH. Na faktúre reklamná agentúra uvedie poznámku „úprava zdaňovania prirážky – cestovné kancelárie“. Reklamná agentúra prostredníctvom svojho DPH priznania zdaní sumu 10 000 eur (predajná cena – náklady od tretích strán spolu s DPH). Táto suma sa považuje za cenu s DPH, tzn. reklamná agentúra vykáže v DPH priznaní základ dane 8 333,33 eur a DPH v sume 1 666,67 eur.

Iná situácia by nastala, ak by služby ubytovania a prepravy využilo iba niekoľko ľudí a v pomere k celkovej cene akcie by boli náklady na ubytovanie a prepravu nevýznamné. V takom prípade by sa na dodanie reklamnej služby uplatnil bežný režim DPH.

„Ak je možné ubytovanie a dopravu fakturovať osobitne a je oddeliteľná od ostatných poskytovaných služieb, je dobré tieto služby oddeliť od zvyšku. Firmy ušetria na administratíve, keďže nemusia posudzovať, ktoré služby spadajú pod osobitnú úpravu, ale uplatniť osobitnú schému iba na službu cestovného ruchu, čiže na ubytovanie a/alebo prepravu. Toto riešenie sa dá uplatniť napríklad pri konferenciách, keď sa oddelí účastnícky poplatok od ubytovania poskytovaného nad rámec účastníckeho poplatku. Ak sa ale služba nedá oddeliť, keď klientovi predávate celú službu v jednom balíku, treba posúdiť, v akom rozsahu ste povinní uplatniť osobitnú DPH úpravu pre cestovné kancelárie.“ radí Ľubomíra Murgašová.

Príklad č.2: Spoločnosti zo skupiny sa stretnú na pravidelnom strategickom stretnutí, ktoré organizuje materská spoločnosť

Situácia: Materská spoločnosť organizuje 2-dňové strategické stretnutie pre vlastných zamestnancov aj zamestnancov dcérskych spoločností, počas ktorého sa bude rokovať o strategických plánoch skupiny. Materská spoločnosť zabezpečí od hotela, kde sa akcia koná, ubytovanie pre všetkých zamestnancov, prenájom priestorov, stravovanie a cateringové služby a kultúrny program. Dopravu na miesto akcie zabezpečujú pre svojich zamestnancov jednotlivé dcérske spoločnosti. Uvedené náklady od tretích strán (hotel, cateringová spoločnosť a pod.) budú fakturované na materskú spoločnosť, ktorá následne prefakturuje tieto náklady 1:1 na dcérske spoločnosti v pomere k účasti ich zamestnancov.

Riešenie: Keďže materská spoločnosť obstará vo svojom mene a na svoj účet služby cestovného ruchu (ubytovanie) spolu s kombináciou ostatných služieb ako kultúrneho programu a stravovania, ktoré bude následne refakturovať ďalej, pôjde o dodanie služieb cestovného ruchu. Materská spoločnosť uplatní osobitný režim pre cestovné kancelárie na dodanie týchto služieb. Keďže materská spoločnosť nedosiahla zisk z uvedeného dodania, prirážka bude nulová a nebude teda musieť odviesť DPH. Keďže nejde o všeobecné dodanie služby do iného členského štátu, materská spoločnosť neuvádza túto refakturáciu do súhrnného výkazu. Materská spoločnosť však nemá nárok na odpočítanie DPH z obstaraných služieb, ktoré sa pomerne vzťahujú k dcérskym spoločnostiam. Z alikvotnej časti, ktorá prináleží nákladom pre zamestnancov materskej spoločnosti, má materská spoločnosť nárok na odpočítanie DPH po splnení zákonných podmienok. Na túto časť nákladov sa neuplatní osobitná úprava pre cestovné kancelárie.

Príklad č.3: Spoločnosť zabezpečuje školenie zamestnancov zo skupiny

Situácia: Platiteľ zabezpečuje na Slovensku medzinárodné odborné školenie pre zamestnancov zo skupiny. V cene školenia sú náklady na prednášajúcich, prenájom priestorov a občerstvenie. Platiteľ ponúkne sesterským spoločnostiam popri školení možnosť zabezpečenia ubytovania a prepravy pre účastníkov školenia. Uvedené služby budú fakturované nad rámec účastníckeho poplatku. Platiteľ obstará služby ubytovania a prepravy vo svojom mene od tretích strán a následne ich bude fakturovať 1:1 na účastníkov školenia.

Riešenie: Osobitná úprava pre cestovné kancelárie sa uplatní iba na obstarané náklady od tretích strán na služby cestovného ruchu, t.j. ubytovanie a prepravu, ktoré sú fakturované osobitne nad rámec účastníckeho poplatku. Keďže platiteľ nedosiahol zisk z uvedeného dodania, prirážka bude nula a z nej nebude musieť odviesť DPH. Platiteľ však nemá nárok na odpočítanie DPH z obstaraných služieb ubytovania a prepravy. Služba školenia budú podliehať bežnému zdaneniu.

O poradenskej spoločnosti Grant Thornton

Poradenská spoločnosť Grant Thornton, ktorá vznikla v roku 1991, patrí medzi špičku poradenských firiem v oblasti daní, auditu, účtovných a outsourcingových služieb. Firma sa pripojila k sieti Grant Thornton v roku 1999 a pracuje pre stredné a veľké domáce a medzinárodné spoločnosti, pričom mnohé majú rakúske alebo nemecké korene. Vyše 70 profesionálov v bratislavskej kancelárii poskytuje služby viac než 700 klientom zo súkromného a verejného sektora, z ktorých mnoho patrí do rebríčka TOP 100 slovenských spoločností. www.grantthornton.sk

Informačný servis

K téme

Prieskum odhalil: Stravovanie malých detí pred obrazovkou rastie, vo výžive im najviac chýba železo a vitamín D Prvá vedecká štúdia, ktorá sa venuje štekleniu. Čo by sme o ňom mali vedieť?

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Slovensko

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.